Bolag: Goobit
Kortnamn: BTCX
Antal aktier: 132 497 002 st
Aktiekurs vid analys:  8,58 SEK
Marknadsvärde: ca 1166 MSEK
Börslista: Nasdaq First North
Skribent: Sebastian Melchor Clausin

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Goobit Group (”Goobit”) är ett kryptovalutaföretag som driver nordens äldsta och största kryptoväxlingstjänst BTCX (www.bt.cx). Bolaget bildades 2013 och erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Goobit noterades på Nasdaq First North den 5:e maj 2021. 

Goobit rapporterar Q4 (finansiellt år 1 maj – 30 april) den 30:e juni. Bolaget har tidigare lämnat information om att omsättningen i februari uppgick till 65 msek. Nedan är ett par scenarion för hur Q4 kan landa. Potentialen är väldigt hög och det känns tveksamt att detta är helt inprisat i dagens aktiekurs. 

Scenarion
Tre scenarion beskrivs och resulterande finansiella prognos finns nedan. Alla scenarion fokuserar på den underliggande verksamheten och engångskostnader (tex. noteringskostnader) är inte medräknade. 

Bear
Omsättningen antas ligga stabilt på samma nivå som februari resten av kvartalet. Växlingsmarginalen något lägre än för Q1-3 som buffert ifall många större transaktioner (med lägre marginal) driver tillväxten. Rörelse- och personalkostnader ökar lite jämfört med Q1-3. EBITDA ökar kraftigt till ca 8 msek för kvartalet och 17 msek för helåret.

Base
Omsättningen antas fortsätta öka månad för månad jämfört med februari. Baserat på VD Pär Helgosson kommentar att bolaget slår ”rekord på rekord”.  Växlingsmarginalen hålls på samma nivå som Q1-3. Rörelse- och personalkostnader på samma nivå som Q1-3. EBITDA ökar till ca 11 msek för kvartalet och 20 msek för helåret.

Bull
Omsättningen antas öka ännu mer baserat på det kraftigt ökande intresset för kryptovalutor. Växlingsmarginalen ökar som observerats under tidigare Q4. Bolaget fortsätter att realisera marginella kostnadsbesparingar i rörelse- och personalkostnader. EBITDA ökar till ca 18 msek för kvartalet och 27 msek för helåret.

Finansiell prognos

Perspektiv på framtiden
Goobits Q4 kommer sannolikt visa styrkan och skalbarheten i bolagets affärsmodell. Fortsätter marknadsutvecklingen i linje med nuvarande trend kommer omsättning och framförallt lönsamhet expandera markant kommande år.

Med positionen som Nordens största kryptoväxlare har Goobit bra möjligheter att kapitalisera på rådande marknadsläge. Då de större investeringarna i den tekniska plattformen redan är gjorda kommer en stor del av ny växlingsmarginal (bruttovinst) sannolikt “falla” rakt ner till EBITDA. Grundhypotesen är alltså att EBITDA på medellång sikt kommer öka exponentiellt. Graferna nedan illustrerar potentialen för affärsmodellen. 

En syn på värdering
Goobit verkar gå mot ett rekordkvartal och även konservativa estimat resulterar i en otroligt stark tillväxt av både omsättning och resultat. 

Coinbase är Goobits mest relevanta peer och handlas just nu för ca 43x omsättningen. Sätter man detta i relation till Goobits förväntade bruttovinst (den mest relevanta jämförelsen på grund av skillnader i rapportering) får man följande riktkurser:

 

 

Den här värderingen tar ytterligare stöd av att Goobit är marknadsledare (ca 50% större än Safello enligt senaste rapporterna) och har bättre marginalprofil än både Safello och Quickbit. Arcane har en annan affärsmodell och därmed inte lika jämförbara.

Marknaden
Kryptovalutor överlag och bitcoin i synnerhet har de senaste åren växt in i en position som ”digitalt guld”. I takt med att acceptansen för kryptovalutor ökat har fler och fler etablerade aktörer inom finansvärlden engagerat sig i sektorn.

Kryptovalutamarknaden hade per utgången av februari 2021 ett värde på cirka 1 400 miljarder USD fördelat på cirka 8 600 olika kryptovalutor. Bitcoin, vilket är den största kryptovalutan, hade per 28 februari 2021 ett globalt värde på cirka 840 miljarder USD och stod då för cirka två tredjedelar av det totala värdet av alla kryptovalutor. Antalet transaktioner med kryptovaluta har de senaste 3 åren fördubblats samt senaste året ökat med närmare 23 procent. Denna trend kan förväntas öka i framtiden, med en mer exponentiell tillväxttakt i och med en högre acceptans av kryptovaluta som betalnings- och besparingsmedel.

Ekonomi
Bolaget har brutet räkenskapsår som sträcker sig 1 maj – 30 april. Under det senaste räkenskapsårets nio första månader (1 maj 2020 – 31 januari 2021) omsatte bolaget SEK 321m och EBITDA på SEK 9.1m.

I VD-ordet nämns att bolaget omsatte SEK 65m under februari. Om vi antar att omsättningen var något liknande för mars och april så skulle det innebära en omsättning på helåret om ca SEK 520m och med oförändrade marginaler en EBITDA om ca SEK 20m.

Ägande & Investerare
Ca. 65% (2021-02-05) av bolaget ägs av grundare, ledning och personal där samtliga omfattas av lock-up. Utöver det har bolaget institutionella och flera välkända investerare däribland kryptoexperten Ivan Liljeqvist känd som “Ivan on tech https://twitter.com/IvanOnTech samt Carl the Moon https://twitter.com/themooncarl

I styrelsen sitter även Mikael Syding som äger aktier i bolaget https://twitter.com/TureMasing

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se