Allmänna Villkor

Allmänna villkor – Finanstid

Inledning
Dessa villkor (“Villkoren”) gäller för samtliga tjänster som Finanstid tillhandahåller sina kunder. Genom att signera utsänd uppdragsbekräftelse blir ni kund hos Finanstid och anses därmed ha accepterat dessa allmänna villkor. Finanstid är skyldiga att följa svenska lagar och agera i enlighet med god marknadsföringssed.

Fakturering
Faktura ställs ut i och med undertecknandet av uppdragsbekräftelse. Varje faktura anger förfallodag. Om inte annat anges på fakturan infaller förfallodagen 10 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess att betalning är mottagen.

Ångerrätt
Efter kundens signerade av uppdragsbekräftelsen gäller ingen ångerrätt. Uppdragsbekräftelsen binder därmed såväl Finanstid som kunden i att fullgöra uppdragets innebörd.

Begränsad tillgång, ändringar och uppdateringar
Vi avser hålla Finanstid konstant tillgängligt för allmänheten. Finanstid kan dock ej garanteras vara fria från fel och/eller avbrott. Vid eventuella fel och/eller avbrott kommer vi göra vårt yttersta för att åtgärda detta utan dröjsmål för att det i minsta möjliga mån ska påverka kunder, läsare och lyssnare.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, uppdatera och avbryta funktioner på Finanstid samt att vid behov utföra underhållsarbete på Finanstid. Vårt eventuella utövande av ovanstående ger inte kunden rätt att kräva ersättning från oss.

Reklamation och klagomål
Finanstid hoppas samtliga kunder är nöjda men för det fallet åsikter skulle förekomma  önskar Finanstid att det framförs via telefon eller mail snarast möjligt för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Immateriella rättigheter
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Finanstid genererar i ett uppdrag tillhör Finanstid. Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Finanstid. Kunder och läsare erhåller inga immateriella rättigheter till Finanstid, inbegripet allt material som finns att tillgå på Finanstid.

Ansvarsbegränsningar
Finanstid levereras i befintligt skick och vi lämnar inte några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med undantag för vad som uttryckligen framgår av Villkoren.
Vid förekommande att Finanstid länkar till andra hemsidor står vi ej ansvariga för dess innehåll.

Bestämmelses ogiltighet
Om någon bestämmelse i Villkoren skulle anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i Villkoren. Tillämpningen av sådan bestämmelse ska verkställas i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag.

Force Majeure
Finanstid ansvarar aldrig för brott mot villkoren som orsakats av händelser utanför den egna kontrollen. Exempel på dessa händelser är vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, sjukdom hos personalen strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämförliga omständigheter.
Om hinder enligt ovanstående uppstår ska fullgörandet av uppdraget genomföras så snart hindret upphört.

Tillämplig lag och tvist
På Villkoren ska svensk rätt tillämpas.
Vår förhoppning är att våra kundrelationer ska kännetecknas att ett gott samarbete och ett gemensamt mål. Om meningsskiljaktigheter trots detta skulle uppstå löses tvisten i allmän domstol.

Webbplatsen förvaltas av Webicient Webbyrå Stockholm