Under hösten var finanscheferna oroade för en ”andra våg” av covid-19 och vilka effekter den i så fall skulle få. I efterhand kan vi konstatera att både en andra och en tredje våg har inträffat sedan dess men att de svenska storföretagen står starka och är positiva inför den närmaste framtiden.

CFO Survey genomförs två gånger per år och syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer samt jämföra med utvecklingen i övriga Europa. I vårens undersökning ser vi bland annat att synen på affärsmöjligheter förbättrats jämfört med i höstas, organisk tillväxt är finanschefernas främsta prioriteringsområde och att den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet för företagen anses ha minskat:

– Vi ser en minskning för första gången på de senaste fem undersökningarna, och den är dessutom rejäl med en nettobalans om 8 procent jämfört med 42 procent hösten 2020. Sverige sticker ut i Europa med den tredje lägsta osäkerheten av samtliga 18 länder i undersökningen, säger Robert Bergström, partner på Deloitte.

Tydliga skillnader mellan olika branscher

Ur ett branschperspektiv är det tydligt att tillverkningsindustrin och bygg, som varit minst påverkade av pandemin, även är mest optimistiska om affärsmöjligheterna framöver. Vi ser även att optimismen bland storföretagen är störst bland de största och minsta företagen i detta segment, samt att affärsmöjligheterna generellt ses som mest fördelaktiga inom branscherna som inte ligger nära hushållskonsumtionen.

De främsta riskerna består

Pressade priser och marginaler, ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan är fortfarande, ur finanschefernas perspektiv, de tre mest betydande riskerna under de närmaste 12 månaderna; om än med en betydande nedgång i synen på de två senare riskfaktorerna. Brist på kvalificerad personal har åter klivit upp på finanschefernas agenda – i tydlig motsats till undersökningarna under 2020.

Företagsförvärv- och försäljningar förväntas öka

Finanscheferna signalerar ett uppdämt behov av M&A-aktiviteter efter pandemin; 64 procent av finanscheferna svarar att de förväntar sig öka nivån av företagsförvärv- och försäljningar under de kommande 12 månaderna. Så hög nivå har vi inte sett i undersökningen tidigare.

Arbete på distans: En trend här för att stanna?

Vårens undersökning belyser till i vilken mån distansarbete kommer att fortsätta efter pandemin, samt pandemins påverkan på globala leveranskedjor. Under hela pandemin har dess mer varaktiga efterverkningar diskuterats flitigt.

– Är “arbeta hemma-trenden” här för att stanna, och hur kan arbetsgivarna organisera en decentraliserad arbetsstyrka? När vi frågar finanscheferna blir svaret, möjligen lite förvånande, att förändringarna kanske inte blir lika stora som många tror eller hoppas på, säger Marcus Widén, ekonom på SEB.

Sammanfattningsvis är svenska finanschefer positiva avseende sin verksamhet i det skede som pandemin befinner sig i – med breda vaccinationsprogram pågående och förhoppning om en stark och snabb global återhämtning – och flertalet indikatorer i undersökningen har förbättrats väsentligt sedan i höstas. I jämförelse med Europa kan vi se att de svenska svaren på de flesta nyckeltal ligger ovanligt nära det Europeiska snittet, med undantag för synen på osäkerhet där Sverige alltså har en betydligt mer positiv syn. Ta del av fler insikter och ladda ner rapporten här!

Om Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer, olika sektorer samt i förhållande till stämningsläget i övriga Europa och därigenom skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Den publiceras två gånger per år och genomförs i Sverige samt 18 andra europeiska länder. Läs den fullständiga rapporten här: www.cfosurvey.se