Tydliga mål och visioner för enklare entreprenörskap

I en värld där entreprenörskapets utmaningar ständigt växer, framträder Kaptena som en banbrytande kraft med en klar vision: att göra det enklare att driva, utveckla, äga och investera i onoterade företag. Fokuset ligger på tillväxtbolag som siktar på att expandera med externt kapital. Kaptena strävar efter att avlasta entreprenörer från den administrativa börda som ofta kan kännas både tråkig och överväldigande, för att istället låta dem fokusera på det som verkligen räknas – företagets tillväxt.

Skräddarsydda tjänster för entreprenörer och investerare

Med en innovativ approach utvecklar Kaptena, både på egen hand och i samarbete med andra, tjänster som skapar värde för entreprenörer, investerare och andra nyckelintressenter. Dessa tjänster är skräddarsydda för att möta de unika behoven hos onoterade företag och deras investerare.

Kapclear – Den smarta aktieboken

Kapclear revolutionerar hanteringen av utgivna värdepapper. Det är inte bara en digital aktiebok – det är en investerarbok som ger entreprenörer möjligheten att enkelt, tryggt och effektivt administrera samtliga värdepapper som bolaget ger ut, aktier, skuldinstrument såsom konvertibler och obligationer, samt olika sorters optioner. Kapclear håller entreprenörerna ständigt uppdaterade om bolagets investerare, oavsett ägandeform. Dessutom är Kapclear gratis för bolag med upp till fem aktieägare, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för mindre företag. Självklart kan även investerarna logga in i Kapclear och överblicka sitt ägande.

Kaptenas elektroniska aktiebok erbjuder en snygg översikt.

Kapsure – “ISK” för onoterat

Kapsure är Kaptenas svar på behovet av att kunna äga onoterade aktier och värdepapper i svensk försäkring. Detta försäkringsägande medför klara fördelar, såsom befrielse från 30 procent kapitalvinstskatt på framtida vinster, utdelningar och ränteintäkter. Det ger investerare friheten att välja onoterade investeringar med samma flexibilitet som de noterade, vilket gör Kapsure till ett mycket uppskattat verktyg bland både investerare och entreprenörer.

Kapnet – Nätverket för onoterat

Genom åren har Kaptena odlat starka band med både entreprenörer och investerare, vilket har resulterat i ett blomstrande ekosystem. Med cirka 7 000 personer som investerar i onoterade bolag, fortsätter nätverket att växa i takt med Kapclear och Kapsure. Kaptenas förmåga att underlätta kapitalanskaffningar har varit till stor hjälp för över 200 entreprenörer och deras företag.

Ett ekosystem av möjligheter

Kombinationen av Kapclear, Kapsure och Kapnet bildar Kaptenas kraftfulla ekosystem, vilket erbjuder en oslagbar samling av värdeskapande tjänster för entreprenörer, investerare och andra intressenter. Med ett starkt fokus på innovation och samarbete ser Kaptena fram emot att etablera långvariga och fruktsamma partnerskap. De är övertygade om att ekosystemet kommer att vara avgörande för att underlätta processen att driva, utveckla, äga och investera i onoterade företag, vilket öppnar dörrarna till nya tillväxtmöjligheter för alla inblandade.

Finanstid fick en pratstund med Jesper Strandberg som är grundare och VD på Kaptena. 

Finanstid
-Jesper, kan du dela med dig av historien bakom Kaptenas grundande? Vad var det som motiverade dig att starta företaget och vilka utmaningar ville du adressera i marknaden för onoterade bolag?

Jesper Strandberg
-När ISK slog igenom 2013 började jag fundera på den orättvisa som det innebär att man inte fick äga onoterade tillgångar i en schablonbeskattad miljö som ISK är ett exempel på. Varför ska alla som väljer att stötta mindre onoterade bolag att utvecklas inte ges samma möjligheter som de som investerar på börsen? Jag visste att traditionella livförsäkringsbolag fick äga onoterade bolag.
Jag lusläste lagstiftningen som styr traditionella livförsäkringsbolag och kom fram till att eftersom depåförsäkringar följer samma lagstiftning som traditionell livförsäkring så borde även det vara tillåtet att äga onoterade värdepapper i depåförsäkring. För att kontrollera om jag hade rätt ringde jag till Finansinspektionen (FI). De svarade att jag hade rätt!
Nu visste jag att Kaptena sannolikt skulle bli verklighet och att vi skulle kunna bidra till att underlätta kapitalanskaffningen för entreprenörer och samtidigt förbättra kalkylen för investerarna. Men det återstod några pusselbitar. Dit räknades till exempel frågorna om att lagen om avkastningsskatt måste kombineras med försäkringsrörelselagstiftningen, vilket kräver att värdering av onoterade värdepapper måste ske till verkligt värde, alltså till marknadsvärde.
Efter att jag hittade en lösning på det kontaktade jag 
Futur (tidigare Danica) som han hade bollat frågan med tidigare. Efter ett antal möten förstod Futur att detta var en stor möjlighet och ville mer än gärna starta ett samarbete. Jag sa upp mig från Avanza och startade Kaptena. Sedan dess har det rullat på i allt snabbare takt. Idag jobbar vi med ytterligare två försäkringsbolag, Nordnet och Idun och ett 15 olika depåinstitut, till exempel SEB, Alpcot, Danske Bank, Strivo, Coeli, Pensum, Ålandsbanken, JRS och Mangold.

Finanstid
-Du har pratat om att avlasta entreprenörer från administrativt betungande uppgifter. Kan du ge exempel på hur Kaptenas tjänster konkret underlättar för entreprenörer och främjar deras företags tillväxt?

Jesper Strandberg
-Styrkan ligger kombinationen av våra tjänster som skapar ett så stort mervärde för framför allt entreprenörerna och investerarna, men även andra intressenter. Kapsure ger investerarna högre avkastning och underlättar kapitalanskaffningar för entreprenörerna. Kapclear bidrar till en effektiv administration av ägandet för entreprenörerna samtidigt som både investerarna och styrelsen känner sig trygga. Kapnet för samman investerare och entreprenörer i ekosystemet och fungerar som olja i maskineriet.

Finanstid
-Kapnet kommer att bli en viktig del av det svenska onoterade ekosystemet. Hur ser du på nätverkets roll för att underlätta kapitalanskaffningar och vad gör Kaptena för att stärka och expandera detta nätverk?

Jesper Strandberg
-Det är viktigt att det finns ett öppet ekosystem för alla intressenter. Kaptena konkurrerar inte med varken corporate-finance bolag, försäkringsbolag eller banker och depåinstitut. Vi utvecklar tjänster i samarbete med dem. Det är det som ger styrkan för både Kaptena, investerarna och entreprenörerna och de som är verksamma i det svenska onoterade ekosystemet. 

Finanstid
-Som framgångsrik entreprenör och grundare av Kaptena, vilka personliga lärdomar har du dragit av din resa och vilka råd skulle du vilja ge till andra som funderar på att starta eller utveckla ett företag i den onoterade sektorn?

Jesper Strandberg
-Tillväxt under lönsamhet är viktigt. Som vi sett är kapitalmarknaden föränderlig, och det är inte roligt att hamna under press från finansiärer. Sätt kunder, medarbetare och partner i fokus.

Klicka här för komma i kontakt med Kaptena 

 

Fakta: Så här säger lagen om aktieböcker

Aktieboken är ett centralt begrepp inom svensk bolagsrätt och regleras i Aktiebolagslagen (ABL). Den fungerar som ett officiellt register över alla aktieägare i ett aktiebolag och är avgörande för att upprätthålla ordningen kring ägarskapet i bolaget. Enligt ABL ska aktieboken innehålla uppgifter om varje aktieägare, inklusive namn och kontaktinformation, samt information om de aktier varje ägare innehar, såsom aktiens nummer och aktieslag. Aktieboken ska hållas tillgänglig för aktieägarna och används för att fastställa rätten att delta i bolagsstämmor, utdelning av vinst och andra rättigheter kopplade till aktieägandet.

Aktiebolagslagen specificerar att aktieboken ska föras i enlighet med god sed och att den ska kunna ge en klar bild av aktuellt ägande i bolaget. Med införandet av digitala lösningar och elektroniska aktieböcker har det blivit enklare för bolag att upprätthålla och uppdatera denna information. Elektroniska aktieböcker bidrar även till ökad transparens och effektivitet i hanteringen av aktieägarinformation.

Det är viktigt för aktiebolag att föra en korrekt och uppdaterad aktiebok, inte bara för att följa lagkrav utan även för att säkerställa en smidig administration av ägarförhållanden och rättigheter. Vid bristfällig föring av aktieboken kan bolaget och dess ansvariga befattningshavare riskera sanktioner. Aktieboken spelar också en viktig roll vid överlåtelser av aktier, där den bidrar till att verifiera ägarskap och säkerställa att överlåtelser genomförs korrekt enligt bolagets stadgar och gällande lagstiftning.