Bolag: Gigger
Kortnamn: GIG B
Lista: Spotlight Stock Market
Antal aktier:  107 896 808 st
Aktiekurs vid analys:2,78 SEK
Marknadsvärde: ca 291,9 MSEK
Skribent: Hasse Hamid

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Gigger Group – Mindre jobbigt med jobb
Gigger är ett plattformsföretag som tillhandahåller en helhetstjänst inom anställningshantering för företag och egenanställda. Plattformen är en automatiserad digital blandning av bemannings-, rekryterings-, och egenanställningsföretag som hjälper såväl arbetsgivaren som tagaren. Denna plattform har ett brett utbud av tjänster som kulminerar i en skalbar affärsmodell med återkommande intäkter. Intäkterna väntas öka i samband med att tjänsterna utvecklas. Gigger utökade sin plattformsportfölj genom förvärvet av influencerbolaget Collabs tidigare under 2021. Under 2020 ökade bolagets omsättning med 90 procent. Mangold räknar med att den höga tillväxttakten fortsätter, drivet av strukturella marknadsförändringar, förvärv och expansion internationellt.

Giggers tillväxtresa fortsätter genom internationell expansion
Gigger är idag en av de ledande gig-plattformarna i Sverige med över 7 000 anslutna egenföretagare. Gigger har en diversifierad användarbas, vilket minskar risken då bolaget inte är exponerat mot en viss typ av sektor. Under åren 2018-2020 uppvisade Gigger en imponerande genomsnittlig tillväxt om ca 137 %, vilket är mer än marknaden och bekräftar bolagets starka och konkurrenskraftiga position. En stark värdedrivare i närtid för Gigger är bolagets internationella expansionsplan. Giggers helautomatiserade plattform är en välutvecklad teknikplattform med ett omfattande utbud för att hantera samtliga element kopplade till att genomföra uppdrag som egenanställd, såsom fakturering, rekrytering och schemaläggning. Plattformen riktar primärt in sig mot frilansare som fakturerar genom Gigger mot en avgift om 3,5 % av fakturabeloppet, vilket är lägre än många konkurrenter som idag tar ut en avgift om ca 5 %. Plattformen fungerar också som en rekryteringsplattform där s.k. gigsökare kan hitta uppdrag och bli anlitade genom plattformen, Gigger tar då ut en avgift om ca 1 % av fakturerat belopp. Den tredje intäktskällan för Gigger är att ta betalt för publicerade uppdrag av företagskunder, där Gigger tar ut en fast avgift om ca 5 % av fakturans belopp.


Strukturaffär gör Gigger till en koncern för både fakturering och influencermarketing
Giggers förvärv av Collabs under Q2-21, som förväntas slutföras i mitten av april 2021, innebär ett nytt intäktsben för Gigger. Collabs är en plattform för att hantera kampanjer i sociala medier med inriktning mot influencers och företag, där plattformen innehar en kunddatabas med ca 120 miljoner influencers globalt. Analyst Group estimerar att Collabs, bl.a. genom synergier med Gigger, kan omsätta närmare 35 MSEK kommande tolv månader. Analyst Group ser mycket positivt på den nya vertikalen, där tydliga synergier återfinns med Giggers faktureringsplattform. Idag står bland annat ca 70 % av alla influencers utan eget företag, vilket innebär att Gigger bland annat kan erbjuda faktureringstjänster till nya kundgrupper på ett kostnadseffektivt sätt.

Genomförd emission förväntas räcka till positivt kassaflöde
Även om Gigger växer kraftigt på den svenska marknaden, verkar bolaget på en marknad som kännetecknas av låga marginaler. En annan risk utgörs av ett antal andra större konkurrenter, som skulle kunna dra fördel av stordriftsfördelar på så sätt kan komma att påverka Giggers möjligheter att ta marknadsandelar. Under Q1-21 tillfördes Gigger en nettolikvid om ca 10,4 MSEK efter att Giggers företrädesemission som blev övertecknad med ca 384 %. Detta i kombination med förväntad inlösen av bolagets TO1 under 2021 bedöms bolaget inte vara i behov av ytterligare extern kapitalanskaffning framgent, då bolaget förväntas nå positivt kassaflöde redan under 2022.

Omsättningsprognos åren 2021-2025
Gigger har historiskt visat en hög omsättningstillväxt, där bolaget mellan åren 2018-2020 har uppvisat en genomsnittlig tillväxttakt om 137 %. Gigger omsatte under år 2020 ca 40 MSEK och omsättningen förväntas primärt drivas av fortsatt stark organisk tillväxt samt förvärvet av Collabs som förväntas omsätta ca 35 MSEK under år 2021. Gigger har som tidigare nämnt en prissättning motsvarande en avgift om 3,5 % av fakturabeloppet. Många konkurrenter idag tar ut en avgift om ca 5 %, vilket gör att Analyst Group bedömer att Gigger har en långsiktigt attraktiv prissättningsmodell och ett kunderbjudande som fortsatt kommer kunna ta marknadsandelar på den svenska marknaden. Genom förvärvet av Collab förväntas Gigger nå totala intäkter om 115,7 MSEK år 2021. Under år 2021 förväntas Gigger lansera sin plattform i Storbritannien, där marknads-potentialen uppskattas vara över tio gånger större än den svenska marknaden. Analyst Group bedömer också att bolaget kan förvänta sig intäkter från andra intäktsben såsom rekrytering och personalpooler, där Gigger tar ut en avgift från uppdragsgivare om ca 5 %. Sammantaget förväntas Giggers totala intäkter uppgå̊ till 367 MSEK år 2023 samt 876,6 MSEK år 2025.

Personalkostnader
Under år 2020 hade Giggers plattform i snitt 6 anställda. Det låga personalantalet är en konsekvens av att bolaget har en automatiserad plattform, där användarnas aktiviteter kräver ingen eller mycket låg handpåläggning för Gigger, vilket tyder på en hög skalbarhet. Analyst Group bedömer således att Gigger inte behöver en större personalstyrka för att kunna understödja bolagets förväntade tillväxt framöver. Investerare bör däremot vara uppmärksamma på att Gigger bokför utbetalningen av kundens faktura under posten personalkostnader, vilket är en del av affärsidén med Gigger. Efter avdrag om 3,5 % på fakturabeloppet för fakturaavgifter uppgår Giggers personalkostnader till 96,5 % av kundernas fakturabelopp.

Brutto- och rörelsekostnader
Ett av Giggers delmål är att nå en rörelsemarginal om 4-7 % under år 2022, vilket möjliggör bolagets vision om att kunna självfinansiera fortsatt tillväxt från och med år 2022. Bolagets COGS förväntas öka som en konsekvens av att förvärvet av Collabs, som antas ha en bruttomarginal om ca 25-30 % år 2021 och framåt. Sammantaget estimeras totala kostnader, exklusive avskrivningar, till ca 355 MSEK år 2023 samt ca 826 MSEK år 2025.

Prognoser och värdering

Analyst Group
I ett Base scenario estimeras totala intäkter uppgå till ca 367 MSEK år 2023 och ca 876,6 MSEK år 2025. Omsättningstillväxten drivs primärt av en redan tidigare hög tillväxt, där Gigger tar marknadsandelar genom att erbjuda låga avgifter och tillhandahålla en användarvänlig plattform samt förvärvad tillväxt från Collabs. Utöver den svenska marknaden ser Analyst Group ytterligare potential på den brittiska marknaden, vilket har stärkts i och med förvärvet av Collabs. Baserat på en applicerad målmultipel om P/S 2 på 2022 års försäljning, erhålls i ett Base scenario ett pris per aktie om 3 kr.

Mangold
Mangold har använt en DCF-modell för att värdera Gigger, vilket resulterar i en riktkurs om 4,50 kronor, en uppsida om drygt 50 procent mot dagens kurs. Detta grundas i bolagets skalbara intäktsmodell samt en konkurrenskraftig tjänst på en snabbt växande marknad.

Källor

Analyst Group. (2021-03-22). https://www.analystgroup.se/analyser/gigger/

Mangold Insight. (2021-03-30). https://insight.mangold.se/analysis/gigger-group/

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se