Bolag: Aptahem
Kortnamn: APTA
Antal aktier: 65 859 072 st
Aktiekurs vid analys:  1,512 SEK
Marknadsvärde: 99,58 MSEK
Börslista: Spotlight Stock Market
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Aptahem – Bioteknik i framkant

Bakgrund och historik
Aptahem AB grundades 2014 och noterades året efter på Spotlight Stock Market. Det är ett bioteknikbolag som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar. Aptamerer är nya, kemiskt framställda biomarkörer med låga immunotoxiska effekter. De liknar antikroppar men når mer specifika mål och är billigare att producera. Dessa aptamerer testades först i en malariamodell där det uppdagades att molekylerna har en förmåga attlösa upp blodproppar, varför man började testa dem för koagulationsdrivna sjukdomar.

Dagens behandlingsalternativ behandlar en del av sepsisförloppet, t.ex. inflammationen, medan andra skadliga mekanismer kan fortgå, varför en permanent skadebildning ändå kan uppstå. Genom att adressera tre mekanismer skulle alltså Apta-1 potentiellt – vilket dock först måste bevisas i människa – kunna minska skadebildningen och under optimala förutsättningar även mortaliteten i sepsis.

Huvudkandidaten Apta-1 har genomgått en rad prekliniska studier med mycket lovande resultat, samt klarat av den första delen av de toxiska studierna (icke-GLP). En pre-klinisk studie med primater känns särskilt lovande där man testade högre doser av Apta-1. Sepsismodellen designades om för att åstadkomma större inflammatoriskt svar genom en ökad dos av lipopolysackarid (LPS), en substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djuret. Observationer i gruppen utan Apta-1 på djur som endast fått LPS uppvisar uttalad apati, mycket dålig aptit, svårigheter med andningen och inga tecken på återhämtning. Även dödsfall rapporterades. Observationer hos djur som fått LPS och sedan behandlats med Apta-1, visade initialt tecken på en kraftig inflammation men beteendemässigt var de mer aktiva för att på den sista dagen (dag 3) återgå till mer normal aktivitet genom förnyad aptit, ökad rörlighet samt återställande av kroppsliga funktioner. Alla djur som fick Apta-1 överlevde.

Den 7 mars 2018 meddelar bolaget att de vill bredda verksamheten med en ny kandidat – Apta-2 inom inflammation. Det finns också planer på en Apta-3 inom ett ännu hemligt område. Förhoppningsvis hör vi mer om både Apta-2 och Apta-3 under 2021.

Enligt ett pressmeddelande från den 4 november 2019 säger VD Mikael Lindstam att Aptahem inte har någon direkt konkurrent med lika bra multifunktionalitet som Apta-1 när han presenterade bolaget vid Stora Aktiedagen i Göteborg. I samma pressmeddelande bedömer man den potentiella marknadspotentialen för Apta-1 till 2 miljarder dollar för EU och 3 miljarder dollar för USA.

Riktkursen för Aptahem från den senaste professionella analysen, gjord av Analyst Group den 13 oktober 2020, är 4,0 kr i ett basscenario (1,2 kr bear och 5,3 kr bull). Bolaget har främst två stora värdehöjande triggers i närtid, studieresultat från Kanada samt Sverige. Den kanadensiska studien fokuserar på Apta-1 i en unik coronavirus-modell och den Svenska studien som bedrivs på Örebro universitet är en del av det forskningsprojekt som Aptahem gick med i sent 2019. Bolaget meddelade preliminära positiva resultat för den första delen av den toxiska studien i juni tidigare i år. Man skriver även i analysen att det pågår ett flertal intressanta diskussioner med olika parter runt om i världen. Tidigare PM tyder på att bolaget varit uppmärksammat internationellt under ett par år. Vägen framåt för Aptahem är att, efter positiva toxikologiska studier, ansöka om klinisk fas 1 på människor. I augusti i år påbörjades produktionen av Apta-1 inför de kliniska studierna.

Finansiellt är bolaget starkt med en nyligen genomförd företrädesemission om ca 32 MSEK vilket övertecknades till 116%. Två olika teckningsoptioner finns ute på marknaden som kan stärka de finansiella ställningen ytterligare under 2021.

Pre-kliniska studier
Sedan Aptahem AB bildades 2014 har ett flertal prekliniska studier utförts. I korthet har dessa visat att Apta-1 är en icke-toxisk substans som hämmar både blodproppsbildning och inflammation

Den 26 augusti 2016 meddelar bolaget om studieresultat från pre-kliniska studier för Apta-1 vid laboratorier i Europa, Nordamerika och i Asien. Resultaten visar att Apta-1 positivt påverkar nyckelfaktorer relaterade till koagulationsprocessen. En genomgående observation vid alla studier är att koagulationshämmande effekter, som t.ex. minskning av blodpropparnas storlek av Apta-1 uppstår vid icke-toxiska doser av Apta-1 vilket tydligt skiljer Apta-1 mot dagens läkemedel.

Den 28 juli 2017 meddelar bolaget om positivt utfall från studier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna utvärderades läkemedelskandidaten Apta-1 i en kliniskt relevant modell för sepsis och påvisade en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur vid intravenös administration. Två olika studiedoser testades och båda hade ett positivt utfall. Sammantaget pekar resultatet på att intravenös administrering av Apta-1 resulterar i en signifikant förbättrat överlevnad samt en tydlig förbättring av kliniskt relevanta faktorer för sepsis

Den 12 september 2017 meddelar bolaget om nya, positiva resultat från en utökad studie genomförd tillsammans med samarbetspartnern Hooke Laboratories i USA. Resultaten påvisar att intravenös administrering av Apta-1 korrelerade med en förbättrad överlevnad hos försöksdjuren. Effekten var signifikant vid högre doser samt även vid fördröjd behandlingstid vilket i förlängningen kan möjliggöra en breddning av det teoretiska behandlingsfönstret av Apta-1, även i en klinisk situation. Behandling med högre doser av Apta-1 resulterade även i ett dosberoende svar både bland pro- och antiinflammatoriska cytokiner parallellt med ökad överlevnad.

Den 15 maj 2018 meddelar bolaget att de startat toxikologi-programmet för Apta-1. De initiala studierna, icke-GLP (Good Laboratory Practice), inkluderar så kallade dose range finding-studier (DRF) i två olika djurslag samtidigt för att effektivt driva programmet framåt. Dessa studier syftar till att hitta rätta dosnivåer inför de regulatoriskt viktiga GLP-studierna som är obligatoriska inför det kliniska programmet.

Den 10 oktober 2018 meddelar bolaget en god säkerhetsprofil för Apta-1 efter avslutat toxikologi- och säkerhetsprogram (icke-GLP). Syftet var att säkerställa den maximalt tolererbara dosen av Apta-1 som del av det regulatoriskt styrda prekliniska säkerhetsprogrammet för läkemedelskandidaten Apta-1. De genomförda försöken är så kallade ”dose range finding” studier i de två djurslagen råtta och primat (NHP – non human primate). I förberedelse för studier i människa har upprepade behandlingar studerats för säkerheten av doser som ligger betydligt högre än vad som kan tänkas ges till patienter. Resultat från studierna bekräftar att doser upp till 200 mg/kg/dag i råtta respektive 135 mg/kg/dag i primat visade på en mycket god säkerhet.

Den 14 november 2018 meddelar bolaget ny studiedata som visar mycket god effekt Apta-1-behandlade primater. Efter att bolaget meddelat att icke-GLP toxikologistudien visat på större dosutrymme än förväntat beslutade bolaget att utöka sin sedan tidigare påbörjade NHP (Non Human Primat) 3-dagars effektstudie med högre doser av Apta-1. Sepsismodellen designades om för att åstadkomma större inflammatoriskt svar genom en ökad dos av lipopolysackarid (LPS)., en substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djuret. Observationer i gruppen utan Apta-1 på djur som endast fått LPS uppvisar uttalad apati, mycket dålig aptit, svårigheter med andningen och inga tecken på återhämtning. Även dödsfall rapporterades. Observationer hos djur som fått LPS och sedan behandlats med Apta-1, visade initialt tecken på en kraftig inflammation men beteendemässigt var de mer aktiva för att på den sista dagen (dag 3) återgå till mer normal aktivitet genom förnyad aptit, ökad rörlighet samt återställande av kroppsliga funktioner. Alla djur som fick Apta-1 överlevde.

Den 11 juni 2019, alltså lite mer än ett år efter samarbetet med Seattle Childrens Hospital, meddelar bolaget att samarbetet genererat de första resultaten. Resultaten indikerar god effekt av Apta-1 på att motverka ett sepsis-liknande förlopp. Studien visar preliminärt på en trend att Apta-1 sänker bakteriehalten i kärl-blodsystemet vilket innebär att t ex en bakterieinfektion kan motverkas systematiskt, samtidigt som en reduktion av inflammatoriska celler har observerats. Det meddelas att pilotstudien kommer att följas upp med en betydligt större studie.

Den 11 oktober 2019 meddelar bolaget positiva slutresultat från den exploratoriska sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. De nya prekliniska resultaten styrker fortsättningsvis att Apta-1 är en multiverksam läkemedelskandidat med potential inom behandling av sepsis. Den färdigställda omfattande studierapporten bidrar till ytterligare fördjupande kunskaper om Apta-1s verkningsmekanismer och öppnar preliminärt nya patentmöjligheter.

Den 30 juni 2020 meddelar bolaget att preliminära data från forskningsprojektet tillsammans med Örebro universitet vilka bekräftar Apta-1s tidigare kända antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt visar på nya upptäckter som potentiellt kan ha positiv effekt vid inflammation i blodkärl. De preliminära data som Aptahem har tagit del av bygger på en inflammationsbaserad endotelcellsmodell och en modell för att studera hur trombocyterna (blodplättarna) aggregerar.

Den 9 september 2020 ger bolaget sin hittills sista uppdatering om diverse studier i ett nyhetsbrev: ”Studierna på läkemedelskandidaten Apta-1 i Örebro och Kanada pågår och det Aptahem har hört såhär långt är att allt fungerar väl, och ser positivt ut.” Det framgår av det senaste nyhetsbrevet till aktieägarna.

Samarbeten och avtal
Den 17 maj 2016 meddelade bolaget om ett nära samarbete med ledande forskargrupper vid Nencki Institute i Warszawa. Nencki Institute är ledande inom molekylär neurobiologi och har den högsta rankingen för europeiska forskningsinstitut, A+. Aptahem får tillgång till ledande internationell expertis vilket innebär att en genomgripande utvärdering av Apta-1’s biologiska effekter i cell- och djurmodeller nu kan genomföras. En gemensam studieplan har utarbetats och studierna kommer att startas efter myndighetens etiska godkännande.

Den 6 januari 2017 meddelar bolaget att de stärker forsknings- och utvecklingsorganisationen med industriell expertis inom kardiovaskulära sjukdomar och klinisk utveckling. Ett avtal har skrivits med Docent och Leg Läkaren Anders Bylock, som specialiserade sig inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och har sedan haft en internationell karriär inom kardiovaskulär forskning och utveckling i Europa och USA. Han började arbeta inom läkemedelsindustrin som Director of Clinical Research vid MSD Sweden, men har sedan haft ett flertal positioner under 17 år på AstraZeneca.

Den 10 augusti 2017 meddelar bolaget att de tecknat ett produktionsavtal med tyska BioSpring som är en ledande oligonukleotidproducent. BioSpring har kontrakterats för substanstillverkningen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför bolagets prekliniska och stundande kliniska utvecklingsarbete. Detta samarbete avbryts 2019 då Aptahem ingått ett samarbete med ett nytt bolag.

Den 27 December 2017 meddelar bolaget att de ingår ett avtal med Accelera avseende prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier med Apta-1. För att säkerställa bästa möjliga partner för toxikologistudierna beslutade bolaget att ingå avtal med det italienska CRO-företaget Accelera, som har mer än 30 års branscherfarenhet och specialistkunskap inom området. Avtalet innebär att Aptahem kommer att erhålla fullständiga toxicitets- och säkerhetsdata som krävs för att initiera kliniska studier på människa.

Den 13 juni 2018 meddelar bolaget att de ingår ett partnerskap med Seattle Children’s Research Institute för att studera experimentellt sepsisläkemedel. Dr. Adrian Piliponsky, en forskare på Seattle Children’s Center för Immunitet och Immunoterapier med mer än 15 års erfarenhet av att undersöka inflammatorisk dysfunktion i samband med sepsis, leder detta samarbetsprojekt som syftar till att ge ökad förståelse för hur Aptahems nya läkemedel kan förhindra dysreglering av immunförsvarets reaktion mot en bakteriell infektion och därmed förhindra skador på organ och vävnader som kan leda till hög dödlighet hos patienter med sepsis.

Den 4 juli 2019 meddelar bolaget om ett avtal med en ny GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group. LGC Group kommer att tillverka bolagets ledande kandidat, Apta-1, inför de avslutande toxikologiska studierna och produktionen.

Den 20 november 2019 ingår Aptahem avtal med CDMO-bolaget Recipharm och tar ytterligare ett steg mot klinik. I samarbete med Recipharm kommer den farmaceutiska formuleringen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför kommande fas 1-studie att tas fram.

Den 9 december 2019 meddelar bolaget att de går in i ett konsortium tillsammans med Örebro universitet, läkemedelsutvecklingsföretaget AnaMar och Dalhousie University i Kanada. Det nyupprättade konsortiet har som övergripande syfte att utvärdera nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros vid hjärt- och kärlsjukdom. Forskningsprojektet har erhållit finansiering från KK-stiftelsen och kommer att löpa över två års tid med start i januari 2020.

Den 4 mars 2020 publiceras en artikel på Biostock där det framgår att Aptahem upptagits som medlem i amerikanska MTEC (Medical Technology Enterprise Consortium), ett konsortium som bland annat samarbetar med U.S. Army Medical Research and Material Command.

Den 9 juli 2020 meddelar bolaget att de ingår i ett samarbete med University Health Network, ett universitetssjukhus med koppling till Torontos universitet i Kanada. Samarbetet syftar till att utvärdera den antikoagulanta Apta-1 som en hämmare av hyperinflammatorisk respons och en inducerare av vävnadsreparation för att potentiellt kunna behandla Covid-19.

Luiza Jedlina, vetenskaplig chef på Aptahem, kommenterar: “ Om utfallet är positivt kan arbetet resultera i att utveckla Apta-1 till en potentiell behandling för patienter som drabbats av virus-orsakade symptom, såsom de patienter som fått en allvarlig Covid-19.”

Den 21 oktober 2020 meddelar bolaget att de ingått i ett samarbetsavtal med det tyska företaget Granzer Regulatory Consulting and Services för att förbereda för ansökningar till den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA) och den amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Genom att ingå detta avtal tar Aptahem nästa steg i förberedelsearbetet med att ta fram regulatorisk dokumentation inför kliniska prövningar av Apta-1.

Publikationer i tidsskrifter
Den 4 juni 2018 publiceras en artikel om Aptahem i Natures BioPharma Dealmakers. Natures redaktion har valt ut Aptahem som ett av de företag som får en artikel publicerad i deras kommersiella tidskrift inför den stora konferensen BIO International som äger rum i Boston, USA, 4-7 juni. ”Mining parasite evolution to create inflammatory disease drugs”, är helt och hållen skriven av Natures redaktion, med Aptahems information som underlag. Den beskriver på ett överskådligt sätt hur Apta-1 har utvecklats från ett medel mot hjärnmalaria till den nuvarande indikationen sepsis.

Den 4 januari 2019 publicerar Endpoints News en artikel om Aptahem med titeln “Aptahem – a Swedish biotech aiming to win the race against sepsis”. Läs hela artikeln här: https://endpts.com/aptahem-a-swedish-biotech-aiming-to-win-the-race-against-sepsis/

Tillverkning av Apta-1
Tidigt 2017 hade Aptahem förseningar i sina studier p.g.a. att de inte hade tillräckligt med Apta-1. Den 10:e augusti 2017 meddelade bolaget att de tecknat ett produktionsavtal med tyska BioSpring som är en ledande oligonukleotidproducent. Under tidig vår 2018 blev uppskalningsprocessen färdigställd för tillverkning av läkemedelskandidaten Apta-1 i storskaliga volymer. Den 8 mars 2019 meddelar dock bolaget att de kliniska studierna skjuts upp efter försenad substansleverans, p.g.a. tekniska svårigheter i tillverkarens produktion.

Den 4 juli 2019 meddelar bolaget om ett avtal med en ny GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group. LGC Group kommer att tillverka bolagets ledande kandidat, Apta-1, inför de avslutande toxikologiska studierna och produktionen.

Den 10 augusti 2020 meddelar bolaget att man inleder tillverkningen i större skala efter att LGC Bioresearch Technologies Inc. (LGC) har slutfört det processutvecklingsarbete (PU) som möjliggör en pilot-produktion i större skala av Apta-1.

Finansiering

Bolaget gjorde nyligen en lyckad företrädesemission som övertecknades till 116 procent. Bolaget fick in cirka 32,3 miljoner kronor (före emissions- och garantikostnader). Emissionen erbjöd också möjligheten att utnyttja teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6. Vid fullt nyttjande av dessa kan Aphatem tillföras ytterligare cirka 16,8-24 miljoner kronor respektive cirka 9,6-13,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan användas för att teckna nya aktier under bestämda perioder. För TO 5 avser det perioden 1-15 april 2021 och för TO 6 perioden 16-30 september.

Bolaget har, enligt de senaste rapporterna, en burn rate på cirka 3,5 – 4 MSEK per kvartal.

I den senaste emissionen tecknades BTU av VD Mikael Lindstam, CSO Luiza Jedlina, ekonomichef Ola Skanung och styrelsemedlem Theresa Comiskey Olsen till ett totalt värde av 468 747 SEK.

Patent
Apta-1 struktur är patenterat och sedan 2017 har bolaget ansökt om mer ingående patent för substansens egenskaper.

Den 3 oktober 2017 meddelar bolaget att de har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare studier utförda av bolaget samt de nyligen presenterade positiva studieresultaten där Apta-1 utvärderades i en kliniskt relevant modell för sepsis. Dokumentet beskriver Apta-1s multimekanism och en rad möjliga tillämpningar.

Den 11 april 2019 lämnar bolaget in ytterligare en patentansökan, en sammanslagning av två tidigare Europa-ansökningar och har 2017-10-03 som prioritetsdatum. Patentansökan avser Apta-1 och bär titeln ”A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties” vilken ger Aptahem möjlighet att söka patentskydd i upp till 150 länder inom ungefär ett års tid.

Patentansökan skickades in efter att nya, positiva studieresultat uppnåtts i ett flertal prekliniska studier.

Den 14 maj 2020 meddelar bolaget att deras senaste patentansökan är registrerad i ett flertal länder. Patentansökan densamma som innan och avser Apta-1 samt bär titeln ”A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties”. De länder där ansökan nu registrerats eller håller på att registreras och väntar på godkännande är USA, Kanada, Brasilien, Japan, Sydkorea, Kina, Israel och Europa. Ansökan i Europa kommer först att gå igenom en godkännandeprocess, och därefter kommer Aptahem att välja ut de specifika länder i Europa där de vill ha skydd. Bolaget återkommer vart efter patentansökningarna blir godkända i respektive land.

Refrenser
http://www.biostock.se/2016/05/aptahem-ingar-samarbete-med-internationell-expertis-inom-molekylar-neurobiologi/

http://mb.cision.com/Main/12121/2300516/695375.pdf

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/11/10/aptahem-nyhetsbrev-intervju-med-ordforanden-for-vetenskapliga-radet-anders-bylock.html

https://www.biostock.se/2018/04/mangmiljonbelopp-satsas-pa-snabb-sepsis-diagnostik

https://www.biostock.se/2018/09/sepsis-uppmarksammas-internationellt/

https://www.biostock.se/2018/11/nulagesanalys-aptahem-med-potential-att-radda-liv-inom-sepsis/

https://www.biostock.se/2019/04/mycket-pagar-bakom-kulisserna-i-aptahem/

https://spotlightstockmarket.com/sv/bolag/irabout?InstrumentId=XSAT01001400

https://www.biostock.se/2019/09/okad-aktivitet-och-investeringar-inom-sepsis/

https://www.biostock.se/2020/02/ny-statistik-skruvar-upp-sepsisdodligheten/

https://www.biostock.se/2020/03/aptahem-om-potentialen-till-samarbete-med-us-military/

https://www.biostock.se/2020/03/sepsis-vanlig-komplikation-vid-covid-19-infektion/

https://www.biostock.se/2020/04/aptahem-om-bolagets-nya-forskningsron/

https://www.youtube.com/watch?v=d7AblV59A7E&feature=youtu.be

https://www.biostock.se/2020/06/aptahem-om-jamforelsestudien-mellan-apta-1-och-dexametason/

https://www.youtube.com/watch?v=28HHom-wLhY

https://www.analystgroup.se/analyser/aptahem-2/

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se