Varje morgon klockan 07.00 de dagar börserna är öppna, presenterar Finanstid “Dagens makrostatistik”. Det är helt enkelt alla dygnets hålltider för offentliggörande av statistik som kan vara helt avgörande att hålla sig ajour med som investerare. 

Makrostatistik måndagen 4 mars 

06:30 Sverige företagarindikator
08:00 Sverige bilförsäljning från Trafikanalys
10:30 EMU Sentix investerarförtroende
12:00 Sverige AF veckostatistik

Vad är makrostatistik?

Makrostatistik inom finansvärlden avser den typ av statistik som samlar in och analyserar data på makroekonomisk nivå, det vill säga den ekonomiska aktiviteten i en hel ekonomi eller region. Denna typ av statistik omfattar en rad olika områden och indikatorer som är viktiga för att förstå och analysera ekonomiska trender och förutsägelser. Några av de viktigaste områdena inom makrostatistik inkluderar:

  1. Bruttonationalprodukt (BNP): Ett mått på den totala ekonomiska produktionen i ett land under en viss period. BNP används ofta som en indikator på ett lands ekonomiska hälsa.
  2. Arbetslöshetssiffror: Dessa siffror visar andelen av arbetskraften som är arbetslös och aktivt söker arbete. Högre arbetslöshet kan tyda på ekonomiska problem, medan låg arbetslöshet kan signalera en stark ekonomi.
  3. Inflation: Måttet på prisnivåns förändring över tid. Inflationstakten är viktig för att förstå köpkraften hos konsumenter och företag.
  4. Räntesatser: Centralbankernas räntesättning är en viktig faktor för ekonomisk politik och påverkar lånekostnader för både privatpersoner och företag.
  5. Handelsbalans: Skillnaden mellan ett lands export och import. En positiv handelsbalans (överskott) innebär att ett land exporterar mer än det importerar, medan en negativ handelsbalans (underskott) innebär motsatsen.
  6. Statsskulden: Totala skulden som en nation har ackumulerat över tid. Det är ett mått på hur mycket landet är skyldigt till andra.

Dessa och andra makroekonomiska indikatorer används av beslutsfattare, investerare, och analytiker för att bedöma den ekonomiska situationen och fatta informerade beslut. De påverkar finansmarknaderna genom att ge en indikation på den allmänna ekonomiska hälsan och potentiella framtida ekonomiska trender. Makrostatistik hjälper också till att utforma och utvärdera ekonomisk politik.