Nasdaq Stockholm avslutar utredningen av Ericssons informationsgivning om internutredningen angående Irak.

Nasdaq Stockholm meddelade nyligen att utredningen av Ericssons informationsgivning om internutredningen från 2019 angående Irak har avskrivits från vidare handläggning. Nasdaq anser att innehållet i rapporten inte var tillräckligt betydelsefullt för att en förnuftig investerare skulle ha använt det som underlag för sina investeringsbeslut.

I en tidigare kommentar till Aktiespararna förklarade Ericsson att rapporten innehöll spekulativa, oprecisa och overifierade uppgifter om potentiella betalningar som underleverantörer kan ha gjort till lokala milisgrupper, inklusive ISIS.

“Det har inte framkommit några belägg för riktigheten i dessa spekulationer, vare sig då eller nu”, sa företaget.

Den 2 mars 2023 meddelade Ericsson att deras internutredning från 2019 inte kunde bekräfta att Ericsson hade gjort eller varit ansvarig för några betalningar till terroristorganisationer. Företagets fortsatta ingående utredning under 2022 bekräftade inte heller några sådana påståenden.

Ericsson betonade att dessa obestyrkta spekulationer inte utgjorde en lämplig grund för informationsgivning.

När det gäller frågan om styrelse, VD eller koncernledning hade kännedom om rapporten från 2019 innan den avslöjades av Uppdrag granskning, svarade Ericsson att rapporten förbereddes av en internutredningsgrupp under 2019 med hjälp av externa ombud. Mot slutet av 2019 instruerade ledande befattningshavare att Department of Justice (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC) skulle informeras, vilket också framgår av beskrivningen av uppgörelsen med DOJ den 2 mars 2023. Tyvärr var informationsgivningen till DOJ, utförd av tidigare externa ombud, otillräcklig och ledde senare till att DOJ beslutade att det hade skett överträdelser.

Ericsson skrev också att företaget kontinuerligt granskar sina rutiner för att förbättra dem. De har rekryterat nytt ledarskap till viktiga interna befattningar, inklusive chefsjurist och chef för internutredningar. Avdelningen för affärsmetoder och internutredningar ansvarar för att snabbt och korrekt rapportera utredningar till myndigheterna i enlighet med företagets åtaganden gentemot DOJ.

När det gäller eventuella ytterligare konsekvenser av Ericssons agerande i Irak eller dess samarbete med amerikanska och andra myndigheter, svarade Ericsson att de fortsätter att noggrant utreda fakta tillsammans med DOJ och SEC. Företagets internutredning från 2019 kunde inte bekräfta några betalningar till terroristorganisationer, och den fortsatta ingående utredningen under 2022 har inte heller ändrat den slutsatsen. Ericsson ser ingen risk för ytterligare konsekvenser av deras agerande i Irak eller deras samarbete med myndigheter.

Som ett led i att stärka företagets åtgärder har Ericsson anlitat Gibson Dunn som nytt externt ombud. Gibson Dunn har arbetat nära Miller & Chevalier, FTI och KPMG i granskningen av en betydande mängd dokument under 2022 och 2023. Ericsson betonar att kommittén för revision och efterlevnad, tillsammans med styrelsen och externa revisorn Deloitte, regelbundet får uppdateringar och övervakar processen och dess status. Davis Polk och Hammarskiöld agerar rådgivare åt styrelsen för att säkerställa att företagets processer är robusta och ändamålsenliga.

När det gäller styrelsens skyldighet att undersöka möjligheterna till ansvarsutkrävande efter att ansvarsfrihet nekades, betonar Ericsson att de tar aktieägarnas ställningstagande på största allvar. Redan före årsstämman 2022, där en minoritet av aktieägarna röstade emot ansvarsfrihet, vidtog företaget betydande åtgärder för att stärka sin styrning, riskhantering och övervakning av styrelsen och koncernledningen samt för att förbättra programmen för regelefterlevnad och kontroll. Dessa framsteg har också erkänts av DOJ i uppgörelsen.

Ericsson påpekar att det tydligt har givits en instruktion från en stor majoritet av aktieägarna till styrelsen att inte vidta rättsliga åtgärder mot styrelseledamöterna. Över 70 procent av aktieägarna röstade för att bevilja ansvarsfrihet för varje enskild styrelseledamot, och samtliga nominerade ledamöter valdes om.

Ericsson fortsätter att arbeta i nära samarbete med myndigheter och andra intressenter för att klargöra de historiska förhållandena och säkerställa att företagets interna processer är robusta och effektiva. De betonar sitt åtagande att följa lagar och regler samt att vara transparenta i sin informationsgivning till investerare och allmänheten.