Bolag: TerraNet Holding AB
Kortnamn: TERRNT
Lista: Nasdaq First North
Antal aktier: 169 502 877 St
Aktiekurs vid analys:  0,738 SEK
Marknadsvärde:  130,2 MSEK
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Terranet – Teknologi för morgondagens bilar

Vad gör terranet?
TerraNet grundades 2004 för att utveckla kommunikationslösningar vid bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. 2018 renodlades verksamheten till att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolaget utvecklar mjukvara för advanced driver-assisted systems (ADAS) med fokus på radiobaserad positionering och navigering samt dynamisk tredimensionell bildanalys för att med hög noggrannhet lokalisera medtrafikanter i tät stadstrafik. Bolaget jobbar även med mediastreaming och optimering av 5G-nät tillsammans med Intel för att uppkopplade och sammankopplade bilar, vilket man tror kommer öka i samband med självkörande bilar. Marknaden för självkörande bilar uppskattas ha en årlig ökning om 20% år 2030. Autonoma fordon som helhet förväntas nå ett marknadsvärde om ca 7000 miljarder dollar år 2050 enligt Analyst Groups analys från 2019-10-07.

2018 beslutade man om att skära ner på bolagets utgifter med 40% då man ansåg att intäkter till följd av licensieringar skulle dröja till 2020. 2019 ingick man ett flertal samarbeten och etablerade även driftställe och försäljningsagentur i Stuttgart, Tyskland som är en huvudort i delstaten Badem-Würtemberg med säte för bl.a. Daimler-Benz, Porsche, Bosch samt andra tunga OEM tillverkare.

2020 meddelar bolaget att man godkänts som leverantör till självaste Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram för att förädla sin tredimensionella bildanalys- och laserscanningsteknologi som är avsett för avancerat förarstöd i syfte att minska trafikolyckor. Pär-Olof Johannesson säger att man nu använder minst 80% av bolagets resurser till Daimler.

Nyligen meddelade bolaget även om att tidigare order från 2019 var avropsorder från Walt Disney Imagineering Research and Development, något som verkligen kan få TerraNet på tapeten i staterna. Detta samarbete skall fortgå under 2020-2021.

Hur fungerar tekniken?
TerraNet utvecklar mjukvarualgoritmer för positionering med hjälp av 5G, vilket är en nyckelfunktion i de aktiva säkerhetssystem som möjliggör till exempel kollisionsvarning i miljöer som saknar uppkoppling. Bolaget utvecklar även DSRC (Dedicated Short-Range Communication) för samverkande positionering. En av de största positioneringsteknologierna är GNSS (Global Navigation Satellit System), satellitbaserad positionering som GPS. Nackdelen med GNSS är att prestandan försämras när signalerna från satelliterna blockeras, som i tunnlar, garage och bland höga byggnader. TerraNets DSRC-teknologi för samverkande positionering utnyttjar radiobaserad avståndsbedömning och ger som komplement till GNSS ett unikt robust system som fungerar i alla miljöer.  Som komplement till denna radiobaserade positioneringsteknik har TerraNet även en mjukvara, VoxelFlow, för tredimensionell bildanalys som med hög noggrannhet lokaliserar fordonet i förhållande till andra objekt.

I september 2019 tecknade bolaget ett licensavtal med Gerhard Dirk Smits inom tredimensionell bildanalys för självkörande bilar. Dirk Smits har utvecklat en unik lösning och algoritmer för högupplöst bildanalys för optisk scanning och kalibrering med hjälp av laser i syfte att identifiera rörliga objekt i farliga trafiksituationer. Photon-Jet och VoxelFlow fungerar som en sensor med tre ögon i form av kameror som kalibrerar fotoner i högupplöst pixelformat från objekt som reflekteras av belysning från en laser. Teknologin har i tester påvisat väsentligt bättre prestanda än Laserradarn (LiDAR) som är ett liknande optiskt mätinstrument monterat i bilar (roterande laser och våglängdsmultiplexering) som i sin tur mäter egenskaper hos reflekterat ljus för att lägesbestämma avståndet och andra egenskaper hos ett avlägset föremål. Nedan film ger en introduktion till VoxelFlow:

https://vimeo.com/377730923

Konkurrens
Konkurrerande teknologi idag är huvudsakligen LiDAR (Light detection and ranging) som fungerar som RADAR (Radio Detection and Ranging), men med ljus till grund istället för radiovågor. En LiDAR beräknar helt enkelt avståndet till ett objekt genom att dividera ljushastigheten med halva den tid som förflyter mellan att en laserpuls sänds ut och dess reflex från objektet registreras. 2020-01-03 presenterades TerraNets VoxelFlow på International CES 2020 som ett ”första seriöst alternativ till LiDAR). I pressmeddelandet står följande:

“Terranet’s demo is timely considering Tesla CEO Elon Musk shocked the press just last April with his remarks: ‘Lidar is a fool’s errand. Anyone relying on lidar is doomed. Doomed!’ In a bold move, Swedish-headquartered Terranet plans on backing up Musk’s claims that Lidar is merely a dangerous shortcut to image recognition”.

TerraNet själva nämner I instruktionsvideon för VoxelFlow att LiDAR har dröjesmål på upp till 100-tals millisekunder för att detektera och klassificera närliggande föremål medan VoxelFlow gör detsamma på endast 1 millisekund!

Triggers
Ordrar/uppdatering om samarbetet med Daimler-Mercedes Benz.

Ordrar/uppdatering om samarbetet med Disney.

Bolaget meddelade 2017-2018 om ett licensavtal med ”en världsledande leverantör inom passiv och aktiv säkerhet” där TerraNets mjukvara skall vara integrerat i nyproducerade bilar 2020, uppdatering om detta.

Fler licensieringar (intresset för TerraNet bör nu öka markant).

Uppdatering angående samarbeten med Waysure

Uppdatering angående samarbeten med Qubercomm.

Start av testerna med Verizon Wireless.

Uppdatering angående projekt med Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Lunds Tekniska Högskola.

Uppdatering angående projektet SafeSmart.

Licensavtal
2017-09-28 mottar TerraNet ytterligare en order för optimering av LTE-V – den nya generationens nätstandard inom bil-till-bil kommunikation. Ordern är på totalt 1,8 kronor och TerraNets mjukvara skall användas för framtagning av kundens prototypbil. Kunden är enligt pressmeddelande ”en världsledande leverantör inom passiv och aktiv säkerhet” och har haft ett samarbete med TerraNet sedan 2016. Mjukvaran kommer slutligen att licensieras och beräknas finnas som systemintegrerad del i nyproducerade bilar 2020!

2018-07-31 undertecknar TerraNet ett licensavtal med tidigare nämnda bolag. Licensavtalet ger TerraNet full frihet när det gäller att använda dess immateriella rättigheter som tagits fram gemensamt i partnerskapet i fråga om att vidare förädla och marknadsföra nya funktioner baserade på denna grundteknologi. Parterna har genom detta avtal också kommit överens om en modell för att dela framtida licensintäkter baserat på avtalet.

2019-09-02 tecknar TerraNet licensavtal med Gerhard Dirk Smits inom tredimensionell bildanalys för självkörande bilar. Dirk Smits har utvecklat en unik lösning och algoritmer för högupplöst bildanalys för optisk scanning och kalibrering med hjälp av laser i syfte att identifiera rörliga objekt i farliga trafiksituationer. Den licensierade teknologin paketeras genom de varumärkesskyddade produkterna Photon-Jet och VoxelFlow som lämpar sig särskilt väl för självkörande bilar och robotautomation Avtalet bygger på en vinstdelning mellan parterna av framtida licens- och serviceintäkter varav 70% tillkommer Terranet och 30% Dirk Smits.

Letters of intent (avsiktsförklaringar)
2017-11-14 tecknar TerraNet ett Letter of Intent för att utveckla offline meddelandetjänster i Indien. Bolaget har Indiens snabbast växande sociala media plattformar med över 100M användare. Bolagen kommer gemensamt ta fram lösningar för offline kommunikation mellan användare baserat på TerraNets Connectivity SDK med avsikt att ge en unik, nätverksoberoende användarupplevelse. Bolaget har inte gett mer information ännu.

2018-10-04 tecknar Terranet ett Letter of Intent med Nubia Technology Co., Ltd i Kina. Man skall gemensamt arbeta med att identifiera WiFi Aware applikationer och attraktiva kund use cases för möjlig implementation i Nubia telefoner från Q1 2019. Nubia har sitt huvudkontor i Shenzhen i Kina och är en av de 10 största mobiltelefontillverkarna med en årlig volym om 10 miljoner telefoner. Utvärderingsperioden är 60 dagar lång. Om Nubia beslutar att använda Wifi Aware så kommer ett separat kommersiellt avtal att förhandlas och tecknas mellan parterna. TerraNet har inte kommunicerat något resultat från utvärderingen.

Samarbetsavtal/Testavtal/Projekt
2018-12-07 tecknar Terranet samarbetsavtal med Waysure vars fokus är inom absolutpositionering med primärt användningsområde för automatiserad körning. Waysure har utvecklat en GNSS (Global Navigation Satellite System, t.ex. GPS) plattform med hög noggrannhet på centimeternivå med stöd för RTK (real-time kinematic) funktionalitet. Waysures algoritmer lämpar sig särskilt väl för tyngre fordon och de har också varit med i tidig fas och gjort åtskilliga tester med ledande lastbilstillverkare. ”Vi är mycket nöjda att ingå detta samarbete. Syftet är att gemensamt adressera en betydande tillväxtmarknad och därmed kunna accelerera kommersialiseringen med ett bredare utbud. Detta ger också Terranet en hävstång utifrån samarbetet med Qualcomm, säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson

2019-01-03 tecknar Terranet testavtal med den amerikanska nätoperatören Verizon Wireless. Samarbetet omfattar fältprov av Terranets positioneringsmjukvara inom 5G standarden i stadsmiljö for cellulär kommunikation mellan fordon. Enligt Analyst Groups analys från maj 2020 har testerna ej startat ännu.

2019-01-08 tecknar TerraNet strategiskt samarbetsavtal med Qubercomm. Avtalet avser såväl gemensam marknadsbearbetning som mer djupgående produktutveckling och leveranssamverkan i större projekt. Terranet har haft en lågintensiv outsourcing och underleverantörsmodell med Qubercomm under drygt ett år för några olika mindre nicheprojekt.

2019-03-12 ingår Terranet i ett projektkonsortium med Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Lunds Tekniska Högskola som beviljats ett utvecklingsbidrag på totalt ca 11,3 miljoner svenska kronor av Vinnova. Projektet som kommer pågå i tre år adresserar ett område som skall ge ökad precision och robusthet i lägesbestämningen och positioneringen hos självkörande, helt och delvis automatiserade fordon för bl a trafik i täta stadsmiljöer och i väglag med dålig sikt.

2019-09-23 tecknar Terranet ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart, som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Projektet påbörjas i oktober och har en budget på 12 MSEK. ”Detta projekt är ett betydelsefullt steg framåt för att realisera bolagets strategiska inriktning, affärsplan och vision inom aktiv fordonssäkerhet,” säger Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

2019-10-17 beviljas Terranet i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Veoneer, CEVT (China Euro Vehicle Technology som en del av Geely koncernen) samt Lunds Universitet ett Vinnova finansierat projekt avseende trafiksäkerhet och automatiserade fordon. Utvecklingsprojektet finansieras med ett bidrag på 6,7 miljoner sek av FFI och löper under 2020-2021.

2019-11-21 får TerraNet en kundorder från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen och 2020-06-09 bekräftar Terranet att Walt Disney Imagineering Research and Development  är kunden som man tecknat avropsorder med.

2020-03-19 meddelar Terranet att man nu officiellt godkänts som leverantör och sedan en tid inlett ett samarbetsprojekt med Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram för att förädla sin tredimensionella bildanalys- och laserscanningsteknologi som är avsett för avancerat förarstöd i syfte att minska trafikolyckor.

Finansiering
Enligt Analyst Groups analys från maj 2020 är estimerad burn rate 8 MSEK/kvartal framöver. Nyligen avslutades en företrädesemission av Units om ca 40 MSEK vilken blev kraftigt övertecknad (220 %). Bolaget tillförs med detta ca 38,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Kommentar från VD Per-Olof angående emissionen:

”Att vi lyckats skapa ett så stort intresse för TerraNet ser vi som resultatet av en under längre tid medvetet transparent och konsekvent kommunikation och information om bolagets läge, riktning och omställningsprocess.”

Föregående kommunicerade lån (alla återbetalda):

2019-02-25 ingår TerraNet ett finansieringsavtal med YA II PN – Detta lån är återbetalat.

2019-04-02 säkrar Terranet ca 3,6 MSEK i finansiering via brygglån – Detta lån är återbetalat.

2019-06-24 upptar Terranet brygglån om 8 MSEK – Detta lån är återbetalat.

2020-02-24 upptar TerraNet en brygglånefinansiering om totalt 10 MSEK – Detta lån är återbetalat.

2020-03-06 upptar TerraNet lån om 1,9 miljoner SEK – Detta lån är kvitterat mot aktier i nyemissionen.

Referenser

Terranet.se

Pressmeddelanden

https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2019/10/Analyst-Group.TerraNet-191007.pdf

https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2019/12/Analyst-Group.TerraNet20191209-2.pdf

https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2020/05/Analyst-Group.TerraNet.Q1-20-1.pdf

https://www.analystgroup.se/kommentarer/terranet-erhaller-en-forsta-avropsorder-fran-en-varldsledande-amerikansk-koncern-inom-nojes-och-mediabranschen/

https://www.analystgroup.se/kommentarer/uppfoljning-pa-terranets-q4-rapport/

https://www.analystgroup.se/wp-content/uploads/2020/05/Analyst-Group.TerraNet.Q1-20-1.pdf

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se