Hidden Dreams och Unum Tax, två framstående aktörer på den svenska startupscenen, har nyligen vunnit en betydelsefull seger mot Skatteverket. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att bolag som ger ut kvalificerade personaloptioner (KPO:er) inte ska beskattas vid den framtida aktieleveransen. Detta beslut kommer att förenkla användningen av KPO:er för svenska tillväxtbolag och har stor betydelse för landets startupmiljö.

Sverige är känt för sitt framgångsrika startupklimat, och reglerna kring KPO:er infördes den 1 januari 2018 för att öka konkurrenskraften hos unga tillväxtbolag. Tidigare avgöranden har redan fastställt att anställda inte ska beskattas vid användningen av teckningsoptioner för aktieleveranser (HFD 2020 ref. 39). I november 2022 tog Skatterättsnämnden samma ståndpunkt angående uttagsbeskattning, vilket Skatteverket sedan överklagade. I detta aktuella fall hävdade Skatteverket att ett av Hidden Dreams’ portföljbolag skulle uttagsbeskattas när teckningsoptioner överlåts till de anställda för att möjliggöra förvärvet av aktier. Hidden Dreams och Unum Tax argumenterade att detta stred mot syftet med KPO:er. Nu har HFD slagit fast att Hidden Dreams och Unum Tax vinner i denna fråga (mål nr 7044-22). Domstolen konstaterade att teckningsoptioner är en reglerad metod enligt aktiebolagslagen och att överföringen av dessa till de anställda inte bör leda till extra beskattning för företagen.

Detta avgörande har stor betydelse för svensk startupscen. En av de mest uppmärksammade problemen med KPO-program har varit bristen på bolagsrättsliga bestämmelser, vilket har skapat osäkerhet kring eventuella och oproportionerliga skattekonsekvenser. För startups är engagerade och motiverade medarbetare avgörande för överlevnad, men rekrytering är svårt eftersom unga bolag oftast inte har samma ekonomiska resurser eller etablerade rykte som större och mer kända företag. Detta nya avgörande banar väg för ökad lönsamhet och tillväxt inom startups. Vinsten i HFD är inte bara en seger för Hidden Dreams och Unum Tax, det är en betydelsefull dom för hela den svenska startupscenen, enligt Sofia Tångelin, chefsjurist på Hidden Dreams.

Incitamentsprogram är ett effektivt sätt för företag att öka teamets engagemang och motivation genom att erbjuda delägarskap. Eftersom HFD är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige kommer detta beslut att vägleda rättstillämpningen och verka som prejudikat. Vid framtida liknande fall kommer denna dom att användas som rättslig vägledning, vilket förenklar tillämpningen av KPO:er för alla företag som redan har eller planerar att införa sådana program.

Karl-Johan Nörklit, partner på Unum Tax, kommenterar att frågan om beskattning av kvalificerade personaloptioner har varit föremål för många diskussioner sedan reglerna infördes 2018. Trots att man kände sig relativt säker på sin sak, särskilt efter Skatterättsnämndens tidigare besked, fanns det alltid en osäkerhet. HFD:s dom avlägsnar nu den osäkerhet som har omgärdat leveransen av aktier till anställda sedan reglerna infördes. Slutligen ser vi nu ut att ha en fungerande regelram för kvalificerade personaloptioner, säger Nörklit.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen har en betydande inverkan på den svenska startupscenen och ger ökad trygghet för företag som vill använda sig av kvalificerade personaloptioner som incitamentsprogram. Genom att underlätta användningen av KPO:er kommer fler tillväxtbolag att kunna attrahera och behålla viktig kompetens, vilket i sin tur främjar innovation, tillväxt och ekonomisk utveckling.

Sverige kan nu stärka sin position som ett föredöme för andra länder när det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för startupföretag och entreprenörskap. Detta domslut är en viktig milstolpe som kommer att uppmuntra tillväxt och fortsatt framgång inom den svenska startupscenen.