En lång jakt på huvudägaren

Oscar Properties begärs i konkurs igen. Av konkursansökan framgår att en delgivningsman förgäves har jagat huvudägaren Oscar Engelbert för att på obligationsägarnas vägnar kräva in nästan 900 miljoner kronor. Trots flera försök har man inte lyckats delge honom kravet fysiskt, vilket komplicerar processen ytterligare.

Skriftligt förfarande uteblir

I ett försök att hantera situationen meddelade Oscar Properties att man skulle initiera ett skriftligt förfarande. Detta skulle ha möjliggjort att de inställda räntebetalningarna, som upphörde i början av oktober 2023, skulle hanteras vid obligationernas slutliga förfallodag. Dock rapporteras att detta förfarande aldrig kom till stånd, vilket ytterligare försvårar läget för obligationsinnehavarna.

Stor skuldbörda

Konkursansökan specificerar att fordringsbeloppet på 884 miljoner kronor består av 800 miljoner i nominellt utestående belopp, 71,7 miljoner i upplupen och obetald ränta, 5 miljoner i dröjsmålsränta, samt 7,25 miljoner i återbetalningspremie. Dessa summor illustrerar den tunga ekonomiska börda som bolaget nu står inför.

Oscar Properties bekräftar

Strax före fredagens börsstängning bekräftade Oscar Properties själva konkursansökan genom ett pressmeddelande. I meddelandet framgår det att bolaget för en dialog med obligationsinnehavarna för att finna en lösning på situationen. Trots denna strävan efter en uppgörelse står bolaget inför en osäker framtid.

Planerad avveckling under ordnade former

Som konkursförvaltare föreslås advokaten Lars Wiking. I enlighet med konkursansökan är målet att i samråd med honom avveckla Oscar Properties i konkurs och sälja ut bolagets fastigheter under ordnade former. Det framhålls att varken leverantörer eller hyresgäster ska drabbas av processen, vilket tyder på en strävan efter att minimera negativa effekter för inblandade parter.

En oviss framtid

Stockholms tingsrätt har mottagit konkursansökan, och det återstår att se vilken utgång detta får för Oscar Engelbert och hans bolag. Med en omfattande skuldsättning och en komplicerad delgivningsprocess står bolaget inför stora utmaningar. Den kommande tiden kommer att bli avgörande för alla inblandade, inte minst för de som har ekonomiska intressen i bolagets överlevnad och framtid.