Fler äldre i arbete. Sysselsättningen bland äldre har fördubblats under de senaste två decennierna, visar en ny rapport från SCB.

Män arbetar fler timmar

Även om andelen sysselsatta äldre har ökat så har inte arbetstiden förändrats nämnvärt. Män arbetar fortfarande fler timmar i veckan jämfört med kvinnor. Kvinnor väljer i högre grad att arbeta deltid, även efter att de har fyllt 65 år.

Fler söker aktivt arbete

Det finns också äldre som aktivt söker arbete. Andelen äldre arbetslösa är dubbelt så stor i dag som för tio år sedan. Det indikerar att det finns ett outnyttjat arbetskraftsutbud även upp i äldre åldrar.

Branscher och anställningsformer

Ålder verkar inte avgöra i vilken bransch man är sysselsatt, men det skiljer sig åt mellan könen. Äldre kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg, medan äldre män ofta jobbar inom finansiell verksamhet och företagstjänster.

Äldre kvinnor har i högre grad fasta anställningar jämfört med män, men med åldern övergår kvinnor till tidsbegränsade anställningar och fler män blir företagare.

Varför väljer fler att jobba längre?

Det finns flera orsaker till att fler äldre väljer att jobba vidare efter pensionsåldern. En del vill ha en aktiv fritid och känna sig delaktiga i samhället. Andra behöver jobba för att få ekonomin att gå ihop.

Samhällsutmaningar och framtidens arbetsmarknad

Den ökande sysselsättningen bland äldre innebär också utmaningar för samhället. Det behöver skapas fler åldersanpassade arbetsplatser och arbetsmiljön behöver förbättras.

I framtiden kommer det att bli ännu vanligare att äldre personer jobbar. Det beror bland annat på att vi lever allt längre och att pensionsåldern höjs. För att kunna möta den här utmaningen behöver arbetsgivare och fackföreningar samarbeta för att skapa en bättre arbetsmiljö för äldre och mer flexibla arbetstider.

Sammanfattning

Den ökande sysselsättningen bland äldre är en positiv trend. Det är bra för både individen och samhället att äldre personer har möjlighet att jobba vidare om de vill och kan.

Fakta: Om statistiken

Rapporten bygger på statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, och avser personer i åldrarna 55–89 år i Sverige.

Statistiken redovisas tillbaka i tiden i den mån som det är möjligt att göra jämförelser. För vissa tidsserier finns det statistik från år 2001, men de flesta tidsserierna i rapporten startar år 2005.

Huvudfokus i den här rapporten är på äldre personer som är i arbetskraften och som klassificeras som sysselsatta.

Den äldsta åldersgruppen 75–89 år infördes i arbetskraftsundersökningarna 2021, när EU:s förordning för den sociala statistiken 2019/1700 trädde i kraft. Därför går det inte att göra jämförelser för den äldsta gruppen bakåt i tiden. Det är inte heller möjligt att redovisa alla uppdelningar för åldersgruppen, exempelvis fördelning mellan kön.