Att kombinera arbete med pension är en växande trend i Sverige. Med termen “jobbonärer” avses de som väljer att fortsätta arbeta, antingen på heltid eller deltid, samtidigt som de börjar ta ut sin pension. Denna flexibla arbets- och livsstil har blivit alltmer populär, speciellt bland de äldre. Under 2022 kombinerade cirka 261 000 svenskar arbete med pension, med en betydande andel i åldersgrupperna 65 och 66 år. Det finns även ett noterbart antal jobbonärer som är 85 år eller äldre, vilket visar på en bredd av möjligheter och val för äldre arbetstagare. På Pensionsmyndighetens blogg kan man läsa mer om att bli jobbonär.

Kom överens med arbetsgivaren

En nyckelfaktor för dem som önskar bli jobbonärer är att nå en överenskommelse med sin arbetsgivare om en reducerad arbetstid. Många väljer denna väg för att uppnå en mjukare övergång till pensioneringen, snarare än ett abrupt avslut på arbetslivet. Forskning stödjer denna metod genom att visa på positiva hälsoeffekter av att gradvis minska arbetstiden. Det är viktigt att notera att enligt Lagen om anställningsskydd (LAS), har arbetstagare rätt att fortsätta sitt yrkesverksamma liv till 69 års ålder, vilket ger en stabil grund för att diskutera arbetstidsreduktion med sin arbetsgivare.

Flexibilitet i pensionssystemet

Ett centralt element i att bli jobbonär är möjligheten att flexibelt ta ut sin allmänna pension. Systemet tillåter uttag av pension till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett arbetsintensitet. Denna flexibilitet ger en unik möjlighet att anpassa inkomstströmmar efter individuella behov och önskemål. Dock är det viktigt att förstå att den allmänna pensionen inte kan tas ut som en klumpsumma, utan distribueras istället månadsvis under livstiden.

Hantering av tjänstepension

Tjänstepensionen, till skillnad från den allmänna pensionen, erbjuder ofta inte samma flexibilitet för de som väljer att fortsätta arbeta. Det är därför viktigt att individuellt konsultera sitt tjänstepensionsbolag för att förstå de specifika regler som gäller. Genom att logga in på minPension.se kan man få en översikt över sina tjänstepensionsavtal och därmed planera sitt uttag mer effektivt.

Fortsatt inbetalning och skatteeffekter

Ett intressant aspekt av att vara jobbonär är att man fortsätter att tjäna in till sin allmänna pension genom fortsatt arbete. Detta kan leda till en högre pension över tid, även om man väljer att arbeta deltid. Dock kan ålder påverka inbetalningar till tjänstepensionen, med varierande regler beroende på kollektivavtal. Dessutom är skattesituationen för jobbonärer komplex, med olika skattesatser och avdrag beroende på ålder och inkomstnivå. Det är därför viktigt att noggrant planera sina inkomster för att optimera sin skattesituation.

Sammanfattning

Att bli jobbonär kan erbjuda en attraktiv balans mellan arbete och pensionering, men kräver noggrann planering och kommunikation med både arbetsgivare och pensionssystem. Genom att förstå de olika aspekterna av att kombinera arbete med pension, från arbetsrättsliga till ekonomiska och skattemässiga faktorer, kan man navigera övergången till pensioneringen på ett sätt som bäst gynnar ens personliga och ekonomiska välbefinnande.