En kostsam realitet för svenska konsumenter

Varje år upplever svenska konsumenter hur misslyckade köp slukar enorma summor pengar, enligt en ny rapport från Konsumentverket. Totalt förlorade svenskarna minst 40 miljarder kronor under 2023 på grund av köp som inte levde upp till förväntningarna. Det motsvarar omkring 6500 kronor per person. Felaktiga varor, bristfälliga tjänster och avtalsmässiga problem toppar listan över konsumenternas huvudvärk.

Hantverkartjänster – En dyr erfarenhet

Inom segmentet av tjänster och produkter där konsumenter upplever mest problem, sticker hantverkartjänster och husbyggen ut som särskilt problematiska. Dessa är följda nära av bilhandel och telekomtjänster. Speciellt problematiskt för året var även installation av solceller, en bransch som tyngs av klagomål och ekonomiska förluster för konsumenterna.

– Det som sticker ut i resultatet för Sverige, jämfört med andra länder som har gjort liknande studier, är problem med husbyggen och, just för 2023, installation av solceller, berättar Hannah Hall, analytiker på Konsumentverket.

Sveriges ekonomiska smäll – En procent av BNP

Den totala summan av 40 miljarder kronor är inte bara en stor utgiftspost för individuella konsumenter, utan utgör också en hel procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Denna siffra speglar inte bara de direkta kostnaderna utan även den indirekta påverkan på konsumenters tid och välbefinnande. Att inte få vad man betalat för leder ofta till stress och frustration.

– Den här siffran är hög. Men det är också tyvärr en underskattning av den totala skadan som uppstår för konsumenter. Det finns nämligen ett stort mörkertal här och det gäller problem som konsumenter är inte medvetna om. Exempelvis gäller det vilseledande marknadsföring. Här vet vi inte hur mycket pengar som döljer sig, säger Hannah Hall.

Kunskap som skydd mot förluster

Analysen pekar på att många av dessa problem kunde undvikits om konsumenterna hade bättre kunskap om sina rättigheter. Särskilt viktigt är det att vara medveten om den treåriga reklamationsrätten i Sverige, som ger konsumenter rätt att kräva ersättning vid fel på köpta varor eller tjänster. En större medvetenhet om dessa rättigheter skulle kunna minska antalet fall där konsumenter går miste om sina pengar.

Summering och vägen framåt

Rapporten från Konsumentverket visar tydligt på vikten av att konsumenter utbildas och informeras om sina rättigheter. Det är ett viktigt steg för att minska de ekonomiska förlusterna och den personliga stressen som kommer med misslyckade köp. Som konsument är det viktigt att ställa krav och inte acceptera bristfälliga produkter eller tjänster. Endast genom att vara pålästa och krävande kan vi hoppas på att se en minskning av dessa kostsamma missförstånd i framtiden.

Läs hela rapporten här.