Som tidigare kommunicerades i början av projektet i februari 2021 har Cline Scientific AB (“Cline” eller “Bolaget”) genomfört ett projekt för att utveckla en matris som kommer att utgöra en del av StemCART-produkten och som kommer att hysa och stödja broskcellerna. Projektet är nu slutfört som planerats under andra kvartalet 2021.

Projektet involverade två studenter från Chalmers Institution för kemi och kemiteknik som samarbetade tillsammans med Cline under våren. Tillsammans genomförde teamet olika experiment för att testa olika materialkompositioner, cellintegrationstekniker och ytförändringar som kunde användas för att stödja Clines iPSC-härledda kondrocyter i ett broskimplantat.

Chalmersstudenterna har nu avlagt sin rapport och presenterat sitt arbete och resultat. De utvecklade två olika cellbärarmaterial och cellintegrationsmetoder. En sådan matris är en essentiell komponent som kommer att användas i Clines StemCART-produkt.

De framtagna matriserna kommer att användas i nästa steg av produktutvecklingen och ytterligare förfina StemCARTs komposition och beredningsmetod, nödvändiga steg inför den kommande ex-vivo pilotstudien på mänskligt brosk.

Matrisprojektet StemCART har under de senaste fem månaderna har varit ett mycket insiktsfullt och fruktbart samarbete. En unik StemCART-matris erbjuder viktig funktionalitet för den slutliga behandlingen med syfte att bota dem som lider av artros. Studenterna gjorde ett fantastiskt jobb och vi tackar våra examensstudenter och Chalmers tekniska högskola för samrabetet.” Säger Dr. Hanne Evenbratt, Produktutvecklingchef