Det Stockholmsbaserade SaaS-bolaget, By Mates, grundades 2017 och arbetar med affärsidén som syftar till att skapa en digital och unik mötesplats för ungdomar och andra i behov. På den digitala mötesplatsen kan alla socialisera och utvecklas under en trygg och sluten miljö. 

By Mates genomför nu en kapitalanskaffning, kapitaltillskottet kommer användas till marknadsföring, organisationsförstärkning, driftkostnader och plattformsutveckling.

Erbjudandet

Teckningskurs: 25 SEK/aktie
Antal aktier i erbjudandet: 200 000 st (5 000 000 SEK)
Teckningstid: 2 november – 21 december
Antal utestående aktier: 1 808 735
Pre-Money Värdering: 45 218 375 SEK
Minsta teckningspost: 200 aktier (5 000 SEK)

Läs mer om By Mates och den pågående emissionen

Se intervjun med Andreas Bengtson, vd och grundare, samt Gabriel Eriksson, COO och medgrundare.

Under första kvartalet 2023 uppgraderade By Mates affärsmodellen till en mer skalbar lösning, främst genom att ta ett tydligt steg mot Sveriges fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. Plattformen som By Mates utvecklat skulle nu erbjudas direkt till kommuner, och hittills har responsen varit väldigt positiv då tjänsten skapar ett mervärde för individen och samhället i stort. Den nya affärsmodellen beräknas även ta bolaget till break-even tidigast i år och senast i mitten av nästa år.

Barn och ungdomar har en stark dragning till spel, istället för att motarbeta detta intresse, använder By Mates det för att göra samhället en tjänst. Plattformen aktiverar ungdomar genom spel och andra sociala aktiviteter i en kontrollerad miljö utan mobbning och osakligt språk. Utöver spel tillgodoser man ett brett spektrum av behov – en plats där användaren kan förbättra sina språkkunskaper, lära sig arbeta i lag, introduceras till programmering och andra användbara tjänster som kan gynna CV:et längre fram i livet.

Lansering av B2B-tjänster – stärker befintlig affärsmodell

By Mates community-plattform har växt snabbt och under 2022 uppnådde By Mates en användarbas bestående av 40 000 användare. Samtidigt har kundanskaffningskostnaderna trimmats ner rejält, ett resultat av marknadsföringsinsatser riktade mot den specifika målgruppen. Under tiden som plattformen växt har nya affärsben upprättats med mål om att skapa en mer diversifierad och skalbar intäktsmodell. Det senaste och mest banbrytande tillskottet är lanseringen av B2B-tjänsterna som riktas direkt mot kommuner, närmare bestämt fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. Det är denna satsning som gör By Mates till en samhällsrörelse på riktigt.  

By Mates finansiella prognos 

I Sverige finns det 1 050 fritidsgårdar, 4 800 skolor och 5 000 LSS-boenden, med andra ord är den lokala marknaden enorm, samtidigt som den inte är bearbetad. Förutsättningarna innebär en stor potential för bolaget att öka omsättningen och resultatet i framtiden. Initialt riktar sig plattformen till fritidsgårdar och under 2024 är det interna målet att ingå 120 nya avtal med fritidsgårdar runt om i Sverige. Värdet per avtal är 20 000 SEK per månad och karaktäriseras av låga uppstartskostnader tack vare smidig och enkel implementation.

Den finansiella prognosen baseras på 120 nya avtal under 2024″ och skulle generera en nettoomsättning på 2,4 MSEK per månad och 28,8 MSEK räknat i årstakt. Till det är avtalen lönsamma, redan efter tio avtal beräknas B2B-tjänsten nå break-even, vilket betyder att de resterande 110 avtalen bidrar till ökad lönsamhet.

För helåret 2024 estimerar By Mates att de totala intäkterna uppgår till drygt 37 MSEK för att sedan stiga till 97,9 MSEK 2025. Rörelseresultatet (EBIT) beräknas uppgå till 21,1 MSEK 2024 med en EBIT-marginal om 56 procent. Under 2025 beräknas rörelseresultatet närmare tredubblas till 62 MSEK med en EBIT-marginal på 63 procent.

Varför är By Mates B2B-tjänster attraktiva?

Sverige har under de senaste åren upplevt ett påtagligt utanförskap, ökad segregation och en växande digital klyfta. Det drabbar individer i alla åldrar och slutligen det svenska samhället. By Mates motverkar den negativa utvecklingen genom att bjuda in barn, ungdomar och LSS-boende till en sluten digital mötesplats där utrymme finns för att ha kul och utvecklas. Syftet är att aktivera individer i utsatta områden samt komplettera de redan fysiska aktiviteterna med spel och sociala aktiviteter, vilket By Mates är övertygade om att det går. 

Samhällsnyttan som By Mates bidrar med är ett stort incitament för svenska kommuner, men det finns även en stor ekonomisk vinning i att implementera community-plattformen. Idag kan en fritidsgård beroende på förutsättningar som ort och personal ta emot 30 – 100 ungdomar. Med hjälp av By Mates plattform så kan fritidsgården dubbla sin kapacitet, med samma personalstyrka.

Potentiella exit-möjligheter

By Mates har sedan start strävat efter att främja digital jämlikhet, minska socioekonomiska klyftor och dra nytta av det positiva inflytandet av gaming. Men i likhet med alla aktiebolag har bolaget noggrant utarbetat en exit-strategi i enlighet med aktieägarnas ekonomiska intressen.

Primär exit-plan: Försäljning till en större, kanske internationell aktör inom spel-, edtech- eller samhällsbyggnadssektorn.

Sekundär exit-plan: Om marknadsförutsättningarna är goda överväger By Mates även en marknadsnotering under andra halvåret 2024.

Läs mer om möjligheten att bli en del av By Mates