Regeringen har nyligen beslutat att tillsätta en kommitté som ska undersöka hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder, såsom bolånetak och amorteringskrav, har fungerat och hur de kan utvecklas i framtiden för att hantera både makroekonomiska risker och konsumentskydd på ett effektivt sätt. Syftet med kommitténs arbete är att stärka förutsättningarna för att hantera systemrisker och främja en växande ekonomi med goda förhållanden för både hushåll och företag.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman understryker vikten av att hantera riskerna med hög skuldsättning i hushållen och att regelverken som används för detta ska vara proportionerliga och effektiva. En gedigen utredning kan bidra till att fördjupa kunskaperna om hur detta bäst kan åstadkommas. Kommittén kommer att analysera vilka makroekonomiska risker som är kopplade till hushållens skuldsättning och hur åtgärder såsom amorteringskrav kan motverka dessa risker. Dessutom kommer kommittén att undersöka hur amorteringskrav kan utformas mer ändamålsenligt.

Kommittén består av professor Peter Englund som ordförande, dekanen Susanne Ackum och professor John Hassler. Dessutom kommer ett antal sakkunniga från akademin, statsförvaltningen och näringslivet att bjudas in för att delta i utredningen. Kommittén förväntas presentera sin rapport senast den 31 oktober 2024.

Genom att tillsätta denna kommitté visar regeringen att de tar frågan om hushållens skuldsättning och makrotillsyn på allvar och vill arbeta för en stabil och hållbar ekonomi. Det är viktigt att skapa ett regelverk som kan hantera systemrisker på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som man skyddar konsumenterna. Genom att analysera hur amorteringskravet fungerar idag och hur det kan utvecklas framöver, kan kommittén bidra till en bättre och mer effektiv hantering av dessa frågor.