CAGR, eller Compound Annual Growth Rate, är ett mått på årlig tillväxt som används för att jämföra investeringsavkastningen mellan olika tillgångar eller företag. Det hjälper till att jämföra tillväxten på ett jämnt sätt över en längre tidsperiod – det vill säga hur avkastningen på avkastningen påverkar totala tillväxten.

Hur beräknar man CAGR?

För att beräkna CAGR, använder man följande formel: (slutvärde / startvärde)^(1 / antal år) – 1. Detta ger en procentuell avkastning för varje år under tidsperioden. Ett exempel på detta kan vara en investering på 100 000 kr som har ett värde på 200 000 kr efter 5 år. CAGR för denna investering kan beräknas med följande: (200000/100000)^(1/5) – 1 = 0.1, eller 10% årlig tillväxt.

Varför är CAGR användbart?

CAGR är ett användbart verktyg för investerare eftersom det gör det möjligt att jämföra olika investeringar på ett jämnt sätt. Vanligtvis används det för att jämföra avkastningen på olika fonder eller aktier, men det kan också användas för att jämföra företagsresultat eller ekonomisk tillväxt över tid. Genom att använda CAGR kan investerare jämföra avkastningen på investeringar som har olika start- och slutvärden och olika tidsperioder.

CAGR är också ett viktigt mått för att förutsäga framtida tillväxt. Företag kan använda CAGR för att beräkna projektioner på deras försäljning och vinst, och investerare kan använda det för att bedöma företagens prestanda och för att göra prognoser om deras framtida avkastning.

Viktigt att notera

Det är viktigt att notera att CAGR inte tar hänsyn till kortsiktiga svängningar i avkastningen. Det är därför viktigt att använda CAGR tillsammans med andra mått på avkastning, såsom genomsnittlig avkastning och standardavvikelse, för att få en mer fullständig bild av en investering. CAGR ger också en genomsnittlig årlig tillväxt och kan därför dölja kraftiga svängningar under tidsperioden. Därför är det viktigt att titta på en investering över tid och inte bara basera beslutet på CAGR.

Sammantaget är CAGR ett användbart verktyg för att jämföra och förutsäga tillväxt över tid. Det hjälper investerare att jämföra avkastningen på olika investeringar och företag att beräkna projektioner på deras försäljning och vinst. Men det är viktigt att använda CAGR tillsammans med andra mått på avkastning för att få en mer fullständig bild av en investering och inte lita bara på CAGR.

Vill du även lära dig mer om ränta-på-ränta-effekten? Läs mer här!

CAGR Kalkylator


CAGR Kalkylator

Startsumma:

Slutsumma:

Antal år: