Pluskommissionen lanseras för att lyfta fram livserfarenhet

Skandia har nyligen initierat Pluskommissionen, ett projekt som syftar till att förändra synen på ålder och livserfarenhet i arbetslivet. Koncernchefen Franz Lindelöw betonar behovet av att fokusera på erfarenhet istället för ålder och att ta tillvara på all kompetens, även bland äldre arbetstagare och pensionärer.

Låg självuppfattning hos äldre arbetstagare

En undersökning från Demoskop, presenterad i samband med lanseringen av Pluskommissionen, visar att endast tre procent av männen och två procent av kvinnorna i åldersgruppen 50-60 år upplever sig som attraktiva för arbetsgivare. Detta pekar på en utmaning när det gäller att skapa en positiv syn på äldre arbetstagare i arbetslivet.

Ökande antal anmälningar om åldersdiskriminering

Samtidigt som initiativ som Pluskommissionen tas för att motverka åldersdiskriminering, visar statistik från Diskrimineringsombudsmannen (DO) på en ökande trend. Antalet anmälningar om åldersdiskriminering har kraftigt ökat från 112 stycken år 2015 till 215 stycken år 2023, vilket indikerar att problemet är utbrett och allvarligt.

Forskning avslöjar utbredd diskriminering

En forskningsrapport från Linnéuniversitetet, genomförd av Magnus Carlsson och Stefan Eriksson, bekräftar den omfattande åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Studien visar att sannolikheten att gå vidare i en rekryteringsprocess minskar betydligt för äldre sökande, vilket påverkar deras möjligheter till arbete och karriärutveckling.

Behov av ömsesidigt stöd och synliggörande

John Mellkvist, PR-konsult och engagerad i frågan om ålderism, understryker vikten av att äldre arbetstagare stöttar varandra och synliggör varandras prestationer på arbetsplatsen. Han betonar även att det är viktigt att inte prata negativt om sig själv och att våga be om och erbjuda stöd och råd inom gruppen av äldre arbetstagare. Detta kan bidra till att motverka diskriminering och främja en mer inkluderande arbetsmiljö för alla åldersgrupper.