En ny undersökning kastar ljus över förändrade preferenser bland studenter när det gäller jobbsökande. I en tid där osäkerhet präglar ekonomin och det geopolitiska landskapet, eftersträvar fler en trygg anställning framför karriärmöjligheter på snabbväxande företag. Samtidigt minskar intresset för arbetsgivare som engagerar sig i hållbarhetsfrågor, medan säkerhet och stabilitet blir allt mer eftertraktade.

Ny undersökning avslöjar skiftande preferenser

Enligt en färsk undersökning, där över 23 000 studenter deltagit, är trenden tydlig: trygghet och flexibilitet prioriteras högre än tidigare. Emil Adén, Sverigechef på undersökningsföretaget Universum, lyfter fram det rådande omvärldsläget som en väsentlig faktor bakom denna förändring. En mix av ekonomisk instabilitet, stigande inflation och geopolitiska spänningar kan vara drivkrafter bakom det ökade intresset för säkerhet och stabilitet på arbetsmarknaden.

Ökat intresse för nationell säkerhet

En intressant observation från undersökningen är att allt fler studenter uttrycker ett önskemål om att arbeta inom rikets säkerhet. Detta speglar en känsla av att bidra till något större än enskilda karriärmål och kan delvis härledas till den osäkerhet som präglar världen idag.

Nedgång i betydelsen av hållbarhetsengagemang

Samtidigt som trygghet och säkerhet blir mer prioriterade, minskar intresset för arbetsgivare som engagerar sig i hållbarhetsfrågor. Endast 30 procent av de tillfrågade studenterna skulle nu välja bort en arbetsgivare som inte aktivt arbetar med hållbarhet, en minskning med 10 procent från föregående år. Denna förändring kan delvis förklaras av att trygghet och stabilitet prioriteras högre i en osäker tid.

Könsbaserade löneskillnader kvarstår

Undersökningen avslöjar också bestående könsbaserade löneskillnader. Män förväntar sig i genomsnitt högre löner än kvinnor, vilket återspeglar en fortsatt obalans på arbetsmarknaden. Emil Adén pekar på denna skillnad som ett tydligt problem, särskilt med tanke på de befintliga löneskillnaderna som redan existerar.