I en ny global studie säger ekonomi- och finanschefer inom retail att de vill se en digital omvandling av ekonomifunktionen för att den ska kunna ta en mer strategisk roll i deras företag. Samtidigt finns en oro för att ekonomifunktionen riskerar att automatiseras bort. 

Den globala rapporten The Resurgent Finance Leader omfattar 600 ekonomi- och finanschefer från hela världen, varav över 100 från retailsektorn, och har genomförts av det oberoende undersökningsföretaget Vanson Bourne.

– Rapporten visar att det är dags för ekonomi- och finanschefer inom retail att ta sin del av digitaliseringen på allvar om de ska bli företagets nod för datadrivna företagsbeslut. Retail handlar idag om att kunna agera snabbt på verifierbara data och då behöver ekonomifunktionen kunna matcha dessa behov. Samtidigt upptas många ekonomi- och finansavdelningar i dessa företag av att hålla vardagen flytande, vilket då tyvärr ofta sker på bekostnad av engagemanget i affären och tempot i den digitala omställningen, säger Jakob Hartzell, nordenchef för Board International.

Undersökningen visar att majoriteten av cheferna inom retailsektorn (97% inom EU, 95% globalt) nu anser att de står inför valet att antingen se ekonomifunktionen automatiseras bort, eller aktivt bidra till dess transformation mot en ny och mer betydelsefull roll inom företaget.

En lika stor majoritet (97% inom EU, 95% globalt) instämmer i påståendet att det är dags för dem att öka takten i ekonomifunktionens digitala omställning, och därmed flytta fokus från rapportering till att aktivt bidra till företagets resultatutveckling.

En tredjedel av de tillfrågade cheferna inom retail (32% inom EU, 36% globalt) anser att det krävs en fundamental förändring för att ekonomifunktionen inom deras företag ska kunna överleva. Det är en betydligt högre siffra än undersökningen i stort, där endast var femte chef (20%) ger detta svar.

– Något som är extra viktigt inom retail är anpassning efter nya köptrender. 57% av de europeiska och 59% av de globala deltagarna i studien ansåg att deras nuvarande rapporteringen inte gav korrekta siffror för företagets verksamhet och den inte heller klarar att realtidsanpassa prognoserna vid marknadsförändringar. 83% av retailcheferna, samma siffra för både de inom EU och de i globala företag, anser att det nuvarande sätt som deras ekonomiavdelningar använder teknik för att stötta affärsbeslut och strategiutveckling antingen behöver en komplett översyn eller genomgå åtskilliga förbättringar. Det är nedslående siffror för retailbranschen, kommenterar Jacob Hartzell.

Den absoluta majoriteten (93% inom EU, 97% globalt) av dessa beslutsfattare inom retail ansåg dock att deras ledningsgrupper var villiga att radikalt ompröva den traditionella ekonomifunktionens roll och ansvarsområden. Ännu fler (96% i EU och globalt) trodde att deras högsta ledning var villiga att stötta omvandlingen av deras ekonomiavdelning mot att bli företagets nod för datadrivna företagsbeslut.

– Även om rapporten visar att retailföretagens ekonomi- och finansavdelningar verkar ha stöd av sin högsta ledning för att förändras genom digital anpassning, så kan man samtidigt utläsa att det finns ett stort glapp mellan de tekniska och organisatoriska möjligheterna i organisationen och hur man faktiskt jobbar med ekonomiarbetet idag, säger Jakob. Kanske har man ett alltför stort fokus på att sänka kostnader så att man inte har prioriterat att investera i sina processer och modernt systemstöd?