I en nyligen genomförd studie från Finansinspektionen framkommer det att majoriteten av Sveriges banker erbjuder låntagare möjligheten att undantas från det annars strikta amorteringskravet när de köper nyproducerade bostäder. Detta undantag har tillämpats av sju av åtta granskade banker och omfattar en fjärdedel av alla som köpt nyproducerat mellan 2017 och 2023.

Amorteringskravets syfte

Amorteringskraven introducerades för att förhindra att konsumenter tar upp orimligt stora lån i förhållande till sin ekonomiska situation eller bostadens värde. Dessa krav är avsedda att skydda både den enskilda låntagaren och ekonomin i större skala från de risker som förknippas med överbelåning.

Bankernas tillämpning av undantaget

Enligt en rapport som presenterats för regeringen, har sju av åtta banker aktivt använt sig av möjligheten att bevilja undantag från amorteringskrav vid köp av nyproducerade bostäder. Metoden för att bevilja dessa undantag varierar dock mellan bankerna. Vissa tillämpar undantaget baserat på låntagarens belåningsgrad eller genom en individuell bedömning av låntagarens ekonomiska behov. En av bankerna erbjuder undantag till alla kunder som efterfrågar det men uppmuntrar samtidigt till amortering i dialog med kunden.

Köparnas medvetenhet och beteende

Undersökningen visar att en stor del av köparna till nyproducerade bostäder är medvetna om möjligheten till undantag från amorteringskravet. Cirka en fjärdedel av de som köpte nyproducerat under perioden 2017–2023 utnyttjade detta undantag. Intressant nog var andelen som beviljades undantag något högre under 2023, vilket kan kopplas till det ekonomiska trycket från höjda räntor och ökade priser på bostadsmarknaden.

Slutsats

Rapporten belyser en flexibilitet i bankernas hantering av amorteringskravet som kan ses som en respons på de utmaningar och förändringar som råder på bostadsmarknaden. Genom att erbjuda undantag från amorteringskravet vid köp av nyproducerade bostäder, bidrar bankerna till att underlätta för hushållen i en tid av ekonomisk osäkerhet. Samtidigt framhäver rapporten vikten av att låntagare fortsatt gör kloka ekonomiska beslut, medvetna om de långsiktiga effekterna av sina lån.