Ålandsbanken har hamnat i rättslig tvist med ett privat investeringsbolag som yrkar på skadestånd om 6,9 miljoner kronor. Bolaget anklagar banken för vårdslös förvaltning av deras kapital. Tvisten grundar sig i ett avtal som ingicks mellan parterna i augusti 2021, där Ålandsbanken skulle ansvara för diskretionär portföljförvaltning av bolagets kapital.

Enligt avtalet skulle Ålandsbanken se till att portföljen var väl diversifierad och hade en god spridning mellan olika emittenter. Trots detta valde förvaltaren att låta Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) stå för över 30 procent av portföljens värde. Förvaltaren beskrev SBB som en “kassaflödesmaskin och ett extremt välskött bolag”. Detta strider mot avtalet och den förväntade avkastningen som Ålandsbanken hade att förhålla sig till.

Bolaget som stämmer Ålandsbanken hävdar att den koncentrerade portföljen med en så stor exponering mot SBB innebar att förvaltaren tog stora risker. Portföljens genomsnittliga volatilitet uppges ha varit 34 procent och under vissa perioder till och med överstigit 50 procent. En väldiversifierad portfölj ska enligt bolaget inte tillåta att någon enskild aktie påverkar portföljens avkastning på ett betydande sätt, vilket inte var fallet här.

Utöver den bristfälliga hanteringen av den diskretionära portföljen noterades även en förlust på över en halv miljon kronor i obligationsportföljen. Förlusten kopplades till en enskild obligation utgiven av Ilija Batljan Invest AB, som äger aktier i SBB. Detta innebar att exponeringen mot SBB var ännu större än vad den redan koncentrerade aktieportföljen visade, vilket försämrade diversifieringen ytterligare.

Enligt stämningsansökan har Ålandsbanken brutit mot avtalet och agerat vårdslöst genom att göra diskretionära placeringar som inte överensstämde med deras skyldigheter enligt avtalet, behovsanalysen, passandebedömningen och omsorgsplikten. Bolaget kräver att tingsrätten förpliktar Ålandsbanken att betala 6,9 miljoner kronor i skadestånd, vilket är differensen mellan den faktiska värdeminskningen och vad portföljen skulle ha uppnått i en väldiversifierad portfölj enligt ett sakkunnigutlåtande.

Den påstådda vårdslösa förvaltningen har lett till att bolagets portfölj sjunkit i värde från 19,3 miljoner kronor den 31 maj 2022 till endast 7,5 miljoner kronor. Enligt sakkunnigvittnet skulle värdet på portföljen istället ha uppgått till 14,4 miljoner kronor om en väldiversifierad portfölj hade upprätthållits. Förlusten skulle då ha begränsats till 2,2 miljoner kronor istället för 9,1 miljoner kronor. Skadeståndsbeloppet på 6,9 miljoner kronor baseras på denna differens.

Bolaget som stämmer Ålandsbanken anser att banken har brutit mot avtalet och därigenom är skyldig att ersätta dem för den ekonomiska skada de har drabbats av till följd av Ålandsbankens vårdslösa agerande. Enligt allmänna kontraktuella och skadeståndsrättsliga principer är banken ansvarig för att ersätta de skador som bolaget har lidit.

Det återstår nu att se hur rättsprocessen mellan bolaget och Ålandsbanken kommer att utvecklas. Bolaget har framfört starka argument och hänvisat till ett sakkunnigutlåtande som stödjer deras påståenden om bristande diversifiering och vårdslös förvaltning. Det blir bankens uppgift att försvara sin handlingsförmåga och motbevisa anklagelserna om vårdslöshet i rätten.

Denna tvist mellan investeringsbolaget och Ålandsbanken betonar vikten av att förvaltare och finansiella institutioner agerar i enlighet med de avtal och skyldigheter de har gentemot sina kunder. En väl diversifierad portfölj är en grundläggande princip för att minska risker och skydda investerarnas kapital. Om förvaltaren bryter mot avtalet och försummar sina skyldigheter kan det leda till ekonomisk skada och rättsliga konsekvenser, som vi ser i detta fall.

Investeringar och kapitalförvaltning är komplexa områden där noggrannhet och omsorg är av yttersta vikt. Kunden har rätt att förvänta sig att deras kapital förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med överenskomna villkor. Det är en uppgift för finansiella institutioner att vara transparenta, diversifiera portföljer på ett lämpligt sätt och agera i kundens bästa intresse.

Rättsprocessen mellan bolaget och banken kommer att ge mer klarhet kring ansvarsfrågan och huruvida banken verkligen var vårdslös i sin förvaltning. För investerare och kunder är det en påminnelse om vikten av att vara medveten om avtalsvillkor och att noga övervaka sina investeringar för att skydda sina ekonomiska intressen.