• Borgo AB förvärvar bolåneportfölj om SEK 10,5mdr från Ålandsbanken Abp (”Ålandsbanken”).
  • En finansieringsrunda om SEK 1,3mdr i eget kapital har stängts.
  • I samband med förvärvet övertas Ålandsbankens emitterade svenska säkerställda obligationer, SEK 7,5mdr.
  • Icke-säkerställd skuld om SEK 1,75mdr har även emitterats.
  • Transaktionen är en viktig milstolpe på Borgos resa mot att etablera ett betydande nytt svenskt hypoteksbolag.

Borgo har genomfört det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av merparten av Ålandsbankens svenska bolåneportfölj och i samband med det övertagit Ålandsbankens emitterade svenska säkerställda obligationer. Den förvärvade bolåneportföljen uppgår totalt till SEK 10,5mdr.

– Förvärvet av Ålandsbankens bolåneportfölj är ett väldigt stort steg för Borgo och utgör det verkliga startskottet på vår resa som ett nytt hypoteksbolag på den svenska marknaden. Det innebär att Borgo i ett slag uppnår skala och ger oss en fantastisk utgångspunkt för vår fortsatta etablering, säger Gustav Berggren, VD för Borgo.

Övertagandet av bolåneportföljen är en fortsättning på det samarbete som inleddes hösten 2019 mellan ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken och Borgo, där flera aktörer genom att gå samman uppnår skalfördelar. Inom samarbetet är Borgo kreditgivare, och ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken samt Sparbanken Syd kreditförmedlare, med förmedling av bolån under egna varumärken och med egna erbjudanden.

För att finansiera förvärvet av portföljen samt fortsatt tillväxt har Borgo stängt en finansieringsrunda om SEK 1,3mdr i eget kapital från investerare, bland andra Persson Invest, Proventus, Real Alliance Invest och Neptunia Invest. Även Sparbanken Syd tillträder som ägare. Utöver eget kapital från existerande och nya ägare har förvärvet finansierats genom övertagande av säkerställda obligationer om SEK 7,5mdr, som byter emittent från Ålandsbanken till Borgo, samt genom icke säkerställd skuld (SEK 1,75mdr) och viss annan finansiering.

I samband med transaktionerna tillträder Johan Sandberg (Sparbanken Syd), Björn Rentzhog (Persson Invest) och Caj Tigerstedt (Proventus) som nya styrelseledamöter i Borgo.