Navamedic ASA har lagt ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, noterat på Spotlight Market, med ett kontant vederlag om 6,27 kronor per aktie. Erbjudandet motsvarar ett totalt värde på cirka 75 miljoner kronor. Styrelsen i Sensidose rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Navamedics erbjudande. Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner som utgivits av Sensidose till dess anställda enligt något incitamentsprogram. Erbjudandet omfattar inte heller teckningsoptioner av serie TO 1 som är upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 30 mars 2023 och avslutas omkring den 21 april 2023, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsen i Sensidose har utvärderat Erbjudandet med hjälp av de metoder som normalt används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden avseende noterade bolag. Styrelsen är av uppfattningen att Erbjudandet representerar en marknadsmässig budpremie och möjliggör för Bolagets aktieägare att realisera värdet av sina investeringar i kontanter till en väsentlig premie jämfört med de kurser Bolagets aktie nyligen handlats till. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna i Sensidose att acceptera Erbjudandet.

Erbjudandets inverkan på anställda

Navamedic har uttalat att de förväntar sig att behålla den befintliga bolagsledningen och de anställda, att fortsätta och stödja samt bidra med ytterligare investeringar i Sensidose, för att kunna fortsätta tillväxtresan samt säkerställa fortsatt leverans av operativa och finansiella resultat. Navamedics planer omfattar för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Sensidose bedriver sin verksamhet, dess ledning och anställda, inklusive deras anställningsvillkor.