Fastighetsbolaget Castellum har höjt utdelningen till sina aktieägare 24 år i rad, men nu har bolagets styrelse föreslagit att utdelningen pausas. Anledningen grundar sig att styrelsen ser en fortsatt nedstängd obligationsmarknad som inte visar några tecken på återhämtning i närtid. För att värna om Castellums kreditbetyg har styrelsen även därför beslutat om ett besparningspogram med minskat investeringsutrymme under 2023 i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. 

”Vi befinner oss i en turbulent tid med stora osäkerhetsfaktorer på finansmarknaden även framöver. Att prioritera en stärkt balansräkning och värna bolagets kreditbetyg bedömer vi i detta exceptionella läge vara det mest gynnsamma för såväl aktieägare som obligationsinnehavare, även om beslutet att föreslå en paus i utdelningstraditionen är tråkigt”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

Castellums finanspolicy skärps med krav om en räntetäckningsgrad på 300 procent (200) samt att belåningsgraden enligt definition nettoskuld dividerat med balansomslutning varaktigt inte ska överstiga 40 procent (tidigare 50 procent enligt definition nettoskuld dividerat med fastighetsvärde).

”Castellum har kraftigt dragit ned aktiviteten i projektverksamheten sedan i somras, inte minst på grund av snabbt ökande materialkostnader och stigande räntor. Fullt eller nästan fullt uthyrda projekt med ett sammanlagt hyresvärde på 280 mkr per år är idag pågående och färdigställs under 2023 men den totala investeringsvolymen kommer att halveras nästa år och gå till de mest värdeskapande projekten,” säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.