Nyligen genomförde Freshworks intervjuer med 100 chefer på svenska företag för att ta reda på mer om samarbetet mellan deras sälj- och marknadsavdelningar. Vi ville få en bättre bild kring vad de har för önskemål och hur deras vardag ser ut. De intervjuade berättade om försäljningen under pandemiåret 2020 och vilka hinder som varit mest utmanande när de infört ny sälj- och marknadsföringsteknik. 

En av de mest iögonfallande resultaten av undersökningen är att många svenska företag verkar sakna den samordning som behövs mellan försäljnings- och marknadsavdelningar. 96 procent tycker att det är viktigt att deras sälj- och marknadsavdelning har mål som stämmer överens, men bara 65 procent säger att det är så i verkligheten, och endast 29 procent menar att målen har “hög överensstämmelse”.

En jämförelse mellan resultaten från den svenska undersökningen och en motsvarande global undersökning, som Freshworks genomfördes i våras, visar att samordningen bland svenska företag är sämre än för många andra marknaderna.

Varför är vi då sämre på det här i Sverige. När cheferna tillfrågades om vad som var det största hindret för att åstadkomma en god samordning mellan sälj och marknad toppade svaret “dålig kommunikation”, följt av “uppdelade eller bristande processer” och “brist på korrekta data om potentiella kunder”.

Rapporten går även igenom vad de svenska cheferna upplever som de största hindren för att införa ny sälj- och marknadsföringsteknik. I topp kommer utmaningen med att skapa resultatmått, följt av att dataflödena mellan verktyg, system och lösningar inte är integrerade och kräver antingen manuell inmatning på nytt eller mappning. En nästan lika stor utmaning är att det finns för många och/eller överlappande arbetssystem och plattformar i företaget.

I den internationella konkurrensen behöver företag göra allt för att säkra sina intäktsflöden, något som inte minst pandemin visat. Då är det avgörande att säkerställa en samordning mellan marknad och sälj vilket innebär att man måste använda samtliga tillgängliga medel – kultur, strategi och moderna teknikplattformar – för att få till den 360-gradersorganisation som alla företag i grunden strävar efter.

Samtidigt är inte allt nattsvart. Trots den bristande samordningen gick det bättre än förväntat under 2020 för de undersökta företagen. Över hälften av de intervjuade cheferna uppgav att de haft ökade intäkter jämfört med 2019 – även om ökningen var lägre än prognostiserat för många. Svenska företag har påverkats mindre av pandemin, och en större andel har visat positiva resultat. Samtidigt hade resultaten naturligtvis kunnat bli ännu bättre med en bättre samordning. Det är en lärdom värd att ta med sig.

Andra undersökningar visar att svenska chefer och företag är väl rustade för att leda och navigera i allt mer digitala miljöer. Detta ger goda förutsättningar för att öka närheten mellan marknad och försäljning. Det är hög tid att hitta vägar att bättre samordna mål- och strategier för marknad och försäljning. Det har svenska företag allt att vinna på.