Finansinspektionen har precis publicerat den första Bankbarometern för 2023, vilket ger en översikt över den svenska bankmarknaden. Rapporten ger siffror på utlåning, lönsamhet och finansiering för olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Bankbarometern är avsedd att ge en deskriptiv bild av bankmarknaden och syftar inte till att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet.

En av de viktigaste observationerna från rapporten är att den svenska bankmarknaden visar en positiv utveckling när det gäller lönsamhet under andra halvåret 2022. Efter en nedgång under det första halvåret 2022, visar den genomsnittliga räntenettomarginalen för svenska banker den högsta nivån på flera år. Detta beror på att bankernas ränteintäkter har ökat betydligt snabbare än räntekostnaderna kopplade till bankernas inlåning. Svenska banker har också fortsatt att visa bättre lönsamhet än europeiska banker generellt, och denna skillnad har ökat något under det senaste halvåret.

När det gäller utlåning till allmänheten har tillväxttakten ökat något under det gångna året. En stor del av ökningen kommer från utlåning till icke-finansiella företag. Storbankerna dominerar fortfarande bolånemarknaden i Sverige, men medelstora banker med fokus på bostadsutlåning tar fortfarande marknadsandelar på denna marknad.

Värdepappersbankernas avkastning på eget kapital har minskat markant och är nu tillbaka på nivåer som uppmättes före pandemin. En av förklaringarna till detta är att provisionsintäkter har minskat, dels på grund av lägre aktivitet hos den typ av kunder som genererar courtage och dels på grund av lägre fondprovisioner som styrs av storleken på fondkapital.

Konsumtionskreditföretagen som grupp har uppvisat ett försämrat resultat under perioden. Klarna utgör en stor del i denna kategori, och påverkar därmed också kategorins resultat under perioden. Exkluderar vi Klarna, visar kategorin ett relativt stabilt resultat över det senaste året.

FI:s Bankbarometer ger en värdefull överblick över den svenska bankmarknaden och dess utveckling. Rapporten ger insikter om hur olika typer av banker och kreditmarknadsföretag presterar på marknaden och ger en bra grund för fortsatt diskussion om bankernas roll och betydelse i samhället.

Läs hela rapporten här.