LightAir, som ingår i Finanstids koncept ”Veckans Akte”, är ett högaktuellt bolag för närvarande. Finanstids Jennifer Berntsson fick möjligheten att göra en intervju med Lars Liljeholm, VD för LightAir. LightAir är ett bolag som uppmärksammats kring deras patenterade luftrenare som vetenskapligt bevisat reducerar virus i luften. Nyligen tog LightAir in Forskningsinstitutet IrsiCaixa som har genomfört tester och den framtagna rapporten påvisar att LightAirs teknologi IonFlow, i droppform på ytor, oskadliggör pseudovirus* där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1  och SARS-CoV-2. Bolaget ökar sin omsättning och försäljningstillväxt och deras produkter är på väg att få gehör.

Lars Liljeholm i stor intervju med Finanstid

Berätta lite om LightAir och er teknologi.
LightAir är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserat på två patenterade teknologier för luftrening, IonFlow och CellFlow. Båda teknologierna är annorlunda med unik  koncentration på de mest hälsovådliga partiklarna i inomhusluften, levande som döda, vilket  inkluderar mikrober som virus, bakterier, fragment av mögelsporer och allergener. Produkter, utvecklade på basis av CellFlow och IonFlow, är konkurrenskraftiga luftrenare med effektiv rening från partiklar och som har kapacitet att oskadliggöra mikrober såväl i luften som på ytor. De är tysta med låga driftskostnader och utmanar konventionella luftrenare, på alla punkter, med mekaniska  filter som idag dominerar marknaden. LightAirs två produktfamiljer för luftrening skapar stora  möjligheter för förbättrad luftmiljö i bland annat hem, skolor och arbetsplatser. Under 2017  noterades Bolaget på Nordic SME genom ett omvänt förvärv av Ascenditur AB (tidigare Biolight  AB). 

LightAirs vision är att inneha en marknadsledande position som en premiumtillverkare av luftrenare för inomhusmiljö. Produkterna skall erbjuda bästa tänkbara komfort, prestanda och totalekonomi i en attraktiv högkvalitativ design. 

Nyligen tog LightAir in Forskningsinstitutet IrsiCaixa som har genomfört tester och  framtagen rapport som påvisar att LightAirs teknologi IonFlow, i droppform på  ytor, oskadliggör pseudovirus* där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1  och SARS-CoV-2. Med de här nyheterna i bagaget bör det finnas en stor  efterfrågan på produkten. Hur arbetar ni vidare med att få ut dessa nyheter?
Det är vår förhoppning. En av de större utmaningarna är faktiskt att få acceptans för produkternas  positiva egenskaper och att vi har effektiva lösningar för att reducera smittspridning av virus och  bakterier, inklusive Corona. Så det är arbetet med att bära ut detta budskap som vi bland annat fokuserar på. Man skall komma ihåg att detta är ytterligare ett test i raden för att åter knyta an till den sjuåriga forskningsstudie som tidigare utförts på Karolinska Institutet, vilken påvisar vår teknologis effektivitet att motverka smittspridning av virus och bakterier oavsett om de är i luften eller på ytor. För oss handlar det om att tillsammans med våra partners nu sprida detta budskap på de lokala marknaderna. 

* Intentionen har varit att bedöma förmågan att förhindra så kallat viralt inträde av både SARS- 1 och SARS- 2 pseudovirus, vilket i sig bevisar grundprincip och effekt av denna strategi mot olika coronavirus. Pseudovirus är framtagna i laboratorium för att efterlikna viralt inträde i celler. Dessa anses vara ideala för att testa effekten av antivirala medel, antikroppar eller strategier som syftar till att hämma infektionsprocessen.

Vad möter LightAir för konkurrens på marknaden?
Det finns en bred konkurrens, men däremot finns det endast ett fåtal aktörer som på riktigt kan konkurrera relativt våra egenskaper baserat på på de teknologier vi har. Samtidigt är det ett växande segment med en ökad medvetenhet från konsumenten om betydelsen av ren luft och hotet från luftföroreningar och virus.

Ni har börjat expandera i många olika länder och i olika världsdelar. Hur arbetar ni vidare med kommunikationen och marknadsföringen i övriga och nuvarande länder?
Både med lokala kampanjer och lokalt förankrade distributörer men också med ett gemensamt program avseende aktiviteter, medialt och budskap mm direkt via oss.

Från vilka sektorer och länder ser ni största efterfrågan?
Den kommersiella sektorn är den som vi ser har högst efterfrågan av våra produkter och tjänster. Det finns stor efterfrågan på många marknader och ett ökat medvetande av behovet, men vi som relativt liten aktör måste välja lite opportunistiskt till att börja med. Det är viktigt att hitta bra distributörer, återförsäljare och försäljningskanaler för att uppnå en framgångsrik och långsiktig försäljning. 

Hur arbetar ni för att marknadsföra er produkt?
Vi investerar en hel del idag inom bland annat digital marknadsföring. Samarbeten på de lokala marknaderna tillsammans med våra distributörer och partners. Direktuppsökande försäljning i den professionella sektorn som för närvarande riktar sig till exempelvis företag och institutioner.

Hur arbetar ni med försäljning och marknadsföring mot Asien? Ser ni fortfarande samma efterfrågan därifrån?
På den asiatiska marknaden har behovet av renare luft knappast minskat med tanke på den utveckling som sker. Medvetenhetsnivån är hög vilket leder till en stark efterfrågan på luftrenare, dock är konkurrensen hög på både gott och ont där det blir oerhört viktigt att positionera sig för att inte försvinna i mängden. Vi har sedan starten bearbetat de asiatiska marknaderna med lokala distributörer vilket vi har för avsikt att fortsätta med. De har god kännedom om sina marknader och är därmed effektiva partners som sprider vårt budskap för att skapa nya affärer.

Hur ser milstolparna ut för resten av året, och vad har förändrats för LightAir vid samma tid föregående år?
Mottagandet av vår prenumerationslösning av ren luft, Health+, är det som inom de kommersiella  segmenten har hög prioritet. Likaså e-handeln är viktig för oss där vi kontinuerligt satsar på att nå ut till fler marknader. Därtill att finna fler distributörer på allt fler marknader.

LightAir genomförde under november och december 2020 en riktad emission till utvalda investerare. Vad är tanken att emissionspengarna ska förvaltas till?
Vi vill investera i både i produkter och vår teknologi för ett bredare produktsortiment samt intensifierad marknadsföring och försäljning i en internationell expansion. 

I fjol publicerades en Di-artikel där Folkhälsomyndigheten gav uttryck för att era  luftrenare inte ger ökat skydd mot coronaviruset. Hur kommer ni arbeta för att  dementera FHM:s uttalande i fjol?
Vi kommenterar inte deras uttalande utan fokuserar på det vi arbetar med och kan påverka. Vi skall komma ihåg att sedan den publiceringen så har mycket forskning gjorts för att ta reda på hur bland annat corona sprids. Ny fakta har publicerats som sannolikt fått många att ändra åsikt. Med den nyligen publicerade artikeln med rapporten från IrsiCaixa samt forskningsstudien från Karolinska institutet visar vi att LightAir IonFlow neutraliserar virus i droppform på ytor samt aerosoler i luften. 

Under 2020 ökade er försäljning och nettoomsättning. Vad har ni för  omsättningsmål 2021? Tror ni att ni kommer överträffa 2020 nettoomsättning och  i sådana fall, varför?
Vi lämnar inga prognoser. Vår ambition är att växa avsevärt de kommande 5 – 10 åren. Uppstarten tar däremot tid och vi behöver bredda både produktsortiment och marknadskanaler för att uppnå en stabil tillväxt.

Förklara vad som menas med “uppstart”. Produkterna har varit klara sedan länge, kan ni specificera på vad det är som krävs för att ni ska få en ökad omsättning och försäljning? Marknaden bör ju reagera mycket positivt på dessa nyheter?
Uppstart är kanske fel ordval, omstart är mer korrekt. Vi har gjort en omstrukturering av bolaget med bland annat helt ny ledning och strategi. Det finns teknologi sedan tidigare men vi har tagit större investeringar i produktuveckling och uppbyggnad av marknad, försäljningsorganisation, distribution, samt övriga aktiviteter. Nu behöver vi fortsätta att bygga upp och bredda både sortiment och organisation. 

Har ni planer redan i år på att bli vinstdrivande?
Vi lämnar som sagt inga prognoser, men det är viktigare att bygga upp bolaget på sikt än kortsiktig vinst. Ta som exempel våra abonnemang av ren luft där vi har haft den starkaste tillväxten, den genererar återkommande kassaflöde och vinst per månad. Långsiktigt mer lönsamt än direktförsäljning men som vid försäljningstillfället ger cirka 15-20 gånger lägre intäkt än direktförsäljning

Har ni kontaktat Vetenskapliga Rådet, politiker, eller andra organisationer såsom Skolverket, för att marknadsföra er produkt vidare?
Det är bra förslag du nämner, vilka vi ska titta på framöver. Vi har en strategi som vi följer för att undvika sidospår som kräver en förhållandevis högre arbetsinsats än vad den genererar. Det finns många möjligheter som exempelvis de du nämner och som vi på sikt kommer att bearbeta, men för att vara med effektiva med de resurser vi har är andra företag och institutioner för tillfället högre prioriterade.

Vilka företag och institutioner pratar vi om?
Vi arbetar enligt en tydlig strategi där vi riktar oss mot de kundgrupper där vi ser bäst potential och möjlighet till avslut. Tex skolor och företag där luftrening har en positiv effekt på verksamheten och genererar bland annat högre produktivitet, lönsamhet och inte minst välbefinnande.

Du nämner att en högre arbetsinsats krävs för att nå ut med er produkt. Vore det inte lämpligt att anställa mer personal för att möta detta?
Vi har under de senaste åtta månaderna fördubblat personalstyrkan bla inom försäljning och marknadsföring. Med den ambition vi har att utveckla LightAir kommer det att finnas ett kontinuerligt behov av att förstärka organisationen. 

Ser ni en ökning av sålda abonnemang i år jämfört med i fjol?
Ja, väsentligt.