Bolag: LightAir AB
Kortnamn: LAIR
Lista: NGM Nordic MTF
Antal aktier: 36 469 904 St
Aktiekurs vid analys:  4,85 SEK
Marknadsvärde:  178,7 MSEK
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Det svenska Cleantech-företaget LightAirs vision är att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja luftrenare baserade på sina två patenterade teknologier IonFlow och CellFlow. 

Idag finns det en stor medvetenhet och kunskap om hälsorisker kring dålig luftkvalitet i inomhusmiljön. Allt fler människor utvecklar astma, allergier, kramper, kronisk bronkit, lunginflammation, lever- och njurproblem, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar vilket kan relateras till förorenad luft. WHO menar att så mycket som 4,6 miljoner människor dör varje år i världen på grund av förorenad luft. WHO rapporterade även redan 2012 att cirka 7 miljoner människor dog till följd av exponering av luftföroreningar. 

Förutom långvariga sjukdomar så förekommer det också korta och mindre farliga hälsoproblem hos människor som befinner sig i en inomhusmiljö med dålig luft. Dels beskrivs vanligen symtom som huvudvärk, migrän, hudutslag, suddig syn, andnöd, dåsighet, kräkningar, koncentrationssvårigheter samt trötthet vara en faktor av dålig inomhusmiljö. 

Karolinska Institutet genomförde ett 7 år långt vetenskapligt forskningsprojekt i syfte att påvisa hur jonisering påverkar luftburna virus. Forskningsprojektet har publicerats i Nature Scientific som påvisar att IonFlow teknologin oskadliggör över 97% av virus redan i luften. Virus som diskuteras i rapporten är Calicivirus (vinterkastningssjukdom ), Rotavirus (diarré och gastroentero ) samt influensavirus . De effektiva luftrenarna särskiljer sig markant från andra luftrenare eftersom de bevisligen kan rena luften från föroreningar som exempelvis, virus, bakterier, pollen, husdjursallergener, mögel, rök, och lukter i alla typer av inomhusmiljöer. 

 

Particel Matter (PM) är en blandning av fasta partiklar och vätskedroppar som finns i luften. När man använder sig av PM för att mäta partiklar, använder man sig ofta av riktvärdet PM2,5 som avser partikelns diameter i mikron. Ultrafina och nanopartiklar räknas in under ett PM-värde under 0,1. 

Partiklarna som oftast kommer in i människans lungor och blodomlopp har ett värde som är mindre än PM0,1 och det är dessa partiklar som kan ha en stor skada på människokroppen. Vetenskaplig forskning påvisar dessutom att dessa partiklar representerar mer än 90% av alla partiklar som förekommer i en inomhusmiljö. De flesta filterbaserade luftrenare har bara förmågan att filtrera partiklar ned till PM0,3. Detta innebär att 90% av inomhusmiljön inte filtreras effektivt med vanliga luftrenare. 

LightAirs luftrenare har genom forskning bevisat att de effektivt kan reducera luftburna partiklar hela vägen ner till PM(0,007). LightAirs teknikprodukter kan med andra ord reducera de mest skadliga partiklarna som förekommer i inomhusmiljön, vilket inget annat bolag i världen kan påvisa med en vetenskaplig studie. 

Ionflow är en patenterad luftrenare med en joniseringsteknologi som skiljer sig från marknadens övriga luftrenare. IonFlow har kapaciteten att generera elektroner vilket leder till en bildning av negativa joner vid kontakt med luftens molekyler. Detta leder följaktligen till att partiklarna kolliderar i luften och sammansluts med jonerna, vilket i sin tur leder till en negativ laddning. 

Här är IonFlow tekniken mycket effektfull eftersom dess positivt laddade kollektor attraherar partiklarna med en effekt som påminner om en magnet där den suger till sig och fångar upp partiklarna i kollektorn. IonFlow kan reducera partiklar till en så låg nivå som PM(0,007) vilket innebär att den kan reducera 99,94% av de partiklar som finns i inomhusmiljön. 

LightAirs patenterade CellFlow-teknik består av ett glest utformat spiralfilter, EcoPrecision, som är en vidareutveckling av fläktbaserad elektrostatfilterteknik med kraftig förjonisering. Filtret har en exakt rätt laddning för att fånga upp partiklarna som kommer från jonprodukiontens laddkammare. Jonisering innebär att CellFlow tekniken gör partiklarna negativt laddade medan EcoPrecision filter är positivt laddat. Filtret är utformat med en unik glesskiktsdesign med lågt luftmotstånd vilket bidrar till att den snabbt kan rengöra stora mängder luft. 

Enligt testrapporter kan LightAir bevisligen påvisa att CellFlow pro 900 har kapaciteten att ta bort mer än 99,99% av viruset Staphylococcus aureus i luften på bara 60 minuter i ett rum på 30m3 . LightAir CellFlow mini 100 kan bevisligen avlägsna 96,3% av influensavirus i luften på en yta av 10m3

LightAir har även lanserat produkten AgroPro som har en unik produktdesign med en aktiv virushämmande funktion. Denna produkt riktar sig mot djuruppfödning samt travsport. Djuruppfödning utförs allt mer i inomhusmiljö vilket innebär att det krävs produkter som kan kontrollera och fånga upp luftburen virusspridning.

LightAirs produkter är mycket konkurrenskraftiga på marknaden eftersom att deras teknologier är användbara inom såväl konsument-, kommersiell- och industriell marknad. De största konkurrensfördelarna är att Lightairs produkter ger en betydligt mer effektiviserad partikelreduktion, samt en tystare och energisnålare drift med färre filterbyten.

80 % av den globala marknaden för luftrenare består idag av fläkt-filterbaserade luftrenare med huvudsakligen HEPA-filter, vilket är ett filter som inte kan påvisa reducering av bakterier och virus. Dessutom är LightAirs produkter ensamma i världen med vetenskapliga bevis för att effektivt förhindra spridning av luftburet virus och bakterier. 

Joniseringsbaserade luftrenare är begränsade till cirka 5-10% av totalmarknaden för portabla luftrenare men den globala marknaden för portabla luftrenare bedöms ha en årlig tillväxt på 10-15% inom de närmsta åren. Undersökningsföretaget TechSci Research förutser att den globala marknaden för luftrenare kommer att växa från cirka 9 miljarder USD 2018 till cirka 15 miljarder USD 2023. 

Inte minst i Asien och Europa har intresset ökat markant för portabla luftrenare sedan Corona epidemin och där spås marknaden vara god inom närmsta tid. Här har LightAir redan ett stort kontaktnät och försäljningen ökar stegvis i både Europa och Asien. 

LighAirs luftrenare har även en modern design och finns i olika urvalsmodeller för att passa bäst in i den inomhusmiljön där produkten ska vara. Dessutom har produkten även en tyst drift på sina luftrenare på grund av att de har en gles konstruktion där luftmotståndet och luftflödet är lågt. Filterna i CellFlow är också väl utformade för att hålla en högre kvalié än de HEPA-filter som är mest förekommande i fläkt-filterbaserade luftrenare. Filtret är tillverkat av helt återvinningsbart material, samt är filtret rengöringsbart och kan användas sex gånger längre än konventionella filter där ett byte av ett filter endast behövs göras ur en 18-månadersperiod. I IonFlow produkten finns inte filter och där krävs en enkel rengöring av uppsamlaren och man behöver därmed inte lägga ytterligare kostnader på filter. 

Företagets ekonomi 

 • Orderingången under första halvåret 2020 uppmättes till 22 miljoner SEK vilket är en ökning på 350% jämfört med samma period under 2019. 
 • Övertecknad nyemission om 447%, teckningsperioden löpte mellan den 30 juni och den 21 juli 2020. Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 16,2 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Emissionen möjliggör att kunna utveckla fler marknadsledande produkter inom både den kommersiella och professionella sektorn. LightAir kommer dessutom kunna intensifiera försäljning och marknadsföring samtidigt som de säkerställer tillverknings- och leveranskapaciteten 
 • Levererad och bokförd försäljning under halvåret 2020 summeras till 16,7 miljoner kronor, jämfört med 4,9 miljoner kronor under samma period föregående år. Resterande beställningar väntas levereras och faktureras under det tredje kvartalet.

Framtidsmål 

 • LightAir lanserade under 2019 det unika erbjudandet Health+, renare luft via prenumeration för den kommersiella sektorn och då med fokus på kontor och skolor. Health+ uppskattas medverka till en reducerad sjukfrånvaro på arbetsplatser med upp till 20%. LightAir har tillsammans med sina samarbetspartner erhållit ett positivt mottagande av detta koncept och antalet prenumerationer ökar stadigt. LightAir kommer fortsätta utveckla konceptet vidare utanför Skandinavien. 
 • I försäljningsnätverket förs ett flertal dialoger med nya presumtiva partners både i distributörsled och återförsäljarled på utvalda marknader. Några inarbetade distributörer har uppgraderats till Premium-distributörer där ett närmare samarbete försäljnings- och marknadsmässigt utvecklats för att stärka positioneringen. 
 • Under slutet av 2019 lanserades CellFlow Mini 100 som är en konsumentprodukt skapad från teknologin för Professional-serien. Lanseringen skedde först via distributörsnätverk på den kinesiska konsumentmarknaden för att sedan fortsätta i Europa. Under 2020 kommer LightAir att fortsätta lanseringen av CellFlow Mini 100 på flertalet marknader runt om i världen som exempelvis Taiwan, Hongkong och USA. 
 • Under resten av året 2020 kommer arbetet med att bygga ut återförsäljarnätverket såväl online som offline att vara av stor betydelse. 
 • Under 2021 kommer LightAir lansera en ytterligare produkt inom Professional-serien. Vidare kommer utvecklingsarbetets tyngdpunkt att ligga på de nya produktsortiment som lanseras efterföljande år för både den kommersiella och konsumentinriktade marknaden. 
 • Fortsätta utvärdera produkten AgroPro för att under 2021 utveckla affärsmodellen för att nå ökad etablering på marknaden.
 • LightAir kommer fortsätta förstärka kunskap och kapacitet inom konsumentmarknaden via digitala plattformar. Avsikten är att tillsätta resurser för att intensifiera försäljningen från den egna hemsidan samt de e-handelsplattformar som används på utvalda marknader. Genom att investera i interna resurser har LightAir som mål att kunna nå ut till ännu fler presumtiva kunder på ett kostnadseffektivt sätt. 
 • Under 2020 kommer även ett arbete läggas ner på att skapa försäljning på nya marknader. Med den nya och utökade produktportföljen för såväl konsument som kommersiella sektorn är LightAir väl förberedda för denna utmaning. Fokus och resurser kommer att prioriteras på marknader med hög tillväxtpotential inom luftrening där LightAir också kan nå en stabil växande försäljning. 
 • Fortsätta utöka samarbetet med nyetablerad distributör i Kina.

Utifrån LightAirs ökande försäljning under 2020 och den kraftigt övertecknade riktade nyemissionen har LightAir en stärkt kassa och därmed stora förutsättningar för att kunna fortsätta marknadsföra sina produkter i Asien, Europa och USA. Som tidigare framgått har joniseringsbaserade luftrenare endast i dagsläget 5-10% av totalmarknaden. Trots detta genererar företaget ökad försäljning och bör kunna inta en ledande position på marknaden för försäljning av luftrenare. Då TechSci Research även förutspår en stor potentiell ökning av försäljning kring luftrenare under kommande år har LightAir redan nu intagit en viktig position på den växande marknaden. 

Som enda företag i världen med vetenskapliga bevis på att luftrenarna gör markant skillnad mot att rena inomhusmiljöer, bör LightAir inte ha problem att kunna utöka sin plats på försäljningsmarknaden. Med sina vetenskapliga studier, patenterade teknologi och framtidsfokus på marknadsföring är jag övertygad om att LightAir kan fortsätta teckna nya avtal och nå ytterligare ökad omsättning inom både konsumentmarknaden men även den industriella och kommersiella marknaden. I förhållande till företagets nuvarande börsvärde och vad som ligger i pipen inför kommande år bör vi se en betydande procentuell utveckling där företaget når en tvåsiffrig kurs.

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se