Bertel O. Steen Airport Solutions AS (BOSAS) är en helhetsleverantör av säkerhetsutrustning såsom bagageröntgen, metalldetektorer och annan detektions- och spårningsutrustning. Utöver detta har bolaget även en väletablerad servicefunktion samt en egenutvecklad IT plattform riktad mot styrsystem för bland annat bagage, frakt- och posthantering. 

Huvudverksamheten består av två avdelningar, identifiering och automatisering. Avdelningen “identifiering” är Norges ledande leverantör av identifieringsprodukter till den norska säkerhetsmarknaden där huvudprodukten är röntgenmaskiner vid säkerhetskontroller på flygplatser för kontroll av post och bagage. Avdelningen “automatisering” utvecklar och installerar styrsystem för bagageutrymmen och logistikfunktioner till bl.a. flygplatser. Det kändaste systemet för effektiv bagagestyrning på flygplatser är BRAINS.

Den 23 december 2020 tecknades avtal om att förvärva norska BOSAS av svenska Sensec Holding AB, som är noterat på Nasdaq First North, till en köpeskilling på 30 MNOK där hälften finansieras genom banklån och andra hälften genom bolagets egna kassa. Förvärvet genomfördes sedan den 31 januari 2021.

Sensec har som strategi att växa genom förvärv och därför är detta en naturlig del i processen. Genom förvärvet av BOSAS så påbörjas arbetet med att bli Nordens ledande helhetsleverantör inom säkerhets- och trygghetslösningar. BOSAS är väl etablerade i Norge och blir därför en viktig pusselbit för att uppnå detta mål. Genom förvärvet så får man synergieffekter där exempelvis lagerhållningen på reservdelar kan pressas ner genom samarbete över länderna vilket i sin tur bör leda till förbättrad bruttomarginal och ökade tillväxtmöjligheter framgent. BOSAS har även en unik IT plattform som man får möjlighet att använda i Sverige och även senare till förväntade förvärv i Danmark och Finland och i framtiden förhoppningsvis ute i Europa.

Stark start på första kvartalet – Sensecs förvärv bär frukt

BOSAS har en lång historia av lösningar för bagagehantering till flygplatser i Norge, Sverige och Danmark. Under början på 2021 har man skrivit avtal med flygplatser i både Sverige, Norge och Danmark till ett kontraktsvärde för BOSAS om totalt ca 34,5 MSEK. Under första kvartalet i år har man genom dessa tre avtal uppnått nästan hälften av de prognostiserade nettointäkterna för hela 2021. 

Den 26 februari tecknades ett avtal tillsammans med Tratec Solutions AS om leverans av en komplett bagageanläggning till Tromsø lufthavn i Norge. Avtalet har ett värde för BOSAS på 18 MNOK vilket är en viktig pusselbit för att uppnå omsättningsmålet på 70 MNOK under 2021. Avtalet med Tromsø Lufthavn är en bekräftelse på BOSAS ledande position inom branschen då man haft konkurrens med några av de största leverantörerna i världen. Leveransen av den kompletta bagageanläggningen ska påbörjas den 1 september i år.

Den 29 mars tecknade man även avtal med Billunds flygplats om leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning. Kontraktsvärdet uppgår till 14,5 MSEK och leverans ska ske under Q3 i år. Genom avtalet öppnas en ny marknad för Sensec inom Bagage Handling Solutions.

Tidigare under året skrev man även avtal med Malmö Airport om att uppgradera och optimera bagagesystemet på Malmö Airport med ett ordervärde som uppgick till totalt 2 MSEK.

Moduluppbyggnad och öppna system ger stora kundfördelar

Idag så ställer flygbranschen höga krav på att systemen ska vara öppna och modulariserade. Tittar man på styrsystemet BRAINS så är den just modulariserad. Detta skapar en konkurrensfördel för BOSAS då man kan byta ut delar av ett bagagesystem eller uppgradera delar av det. Detta visar sig exempelvis i samarbetet med Malmö flygplats då man fick förtroendet att uppgradera och optimera anläggningens styrsystem. Just detta är ett bra exempel på hur det modulariserade styrsystemet fungerar i praktiken. 

Fördelen med BRAINS är att man kan uppgradera ett befintligt system som från början har levererats av en konkurrent. Detta innebär att man kan bearbeta alla kunder, oavsett vem som levererat systemet från början. I takt med att världen förändras så kommer även styrsystemen behöva förbättras och här är BOSAS ihop med styrsystemet BRAINS förberedda.

Själva uppbyggnaden av systemet möjliggör komplex integration av 3:e parts-system och hårdvara vilket utgör en stor fördel för kunder som kan välja vilken modul som behöver uppgraderas och slipper byta ut hela systemet. Flexibilitet och kostnadseffektivitet är en stor kundfördel.

Väl positionerade för framtiden – Hela världen som marknad

En stor del av leveranserna har tidigare innefattat den norska marknaden. I och med avtalen med Billunds flygplats och Malmö flygplats så stärker man även sin position på övriga platser i norden och det finns inga geografiska begränsningar. Det väl utvecklade styrsystemet kan enkelt anpassas till andra kunder som är i behov av förstärkt säkerhet, exempelvis företag inom lager, posthantering och processindustrin. Redan idag har man flera kunder i olika branscher som är i behov av att kunna röntga och använda passerportaler för säkerhetsändamål, exempelvis inom kriminalvård och musik- och idrottsarenor. Möjligheterna för BOSAS är stora och framtiden ser ljus ut. I och med integreringen tillsammans med Sensec så får man förbättrade synergieffekter och ännu större möjligheter att nå ut till nya marknader och hitta nya användningsområden för redan existerande produkter och applikationer.