I takt med att digitaliseringen skyndar framåt, ökar även beroendet av applikationsprogrammeringsgränssnitt, eller APIer, inom företag och organisationer. Dessa tekniska byggstenar möjliggör en sömlös integration och kommunikation mellan olika programvaror och tjänster. Men en ny undersökning från Fastly, en ledande leverantör av molnbaserade edgeplattformar, lyfter fram en oroande trend: en överväldigande majoritet av företagen står inför relaterade säkerhetsutmaningar.

Ökande säkerhetsbekymmer

Fastlys “API Security 2024” rapport avslöjar att 92 procent av alla företag har upplevt API-relaterade säkerhetsproblem under det senaste året. Trots den kritiska rollen som APIer spelar i dagens digitala ekosystem, tycks många företags beslutsfattare förbise de säkerhetsrisker som följer med deras användning.

Den nordiska marknaden i fokus

Speciellt i Norden verkar oron vara betydande, där 65 procent av beslutsfattarna uttrycker oro över ej uppdaterade eller föråldrade APIer. Denna oro delas bredare, med en allmän medvetenhet om behovet av att hantera och säkra APIer effektivt för att förhindra dataintrång och andra säkerhetshot.

Lösningen: AI-baserad säkerhet

En potentiell lösning på dessa säkerhetsutmaningar är en omfattande säkerhetslösning som använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra skyddet av APIer. Trots detta tycks endast en bråkdel av företagen prioritera AI-lösningar inom API-säkerhet, även om förväntningarna på dess betydelse ser ut att öka inom de närmaste åren.

Varför är API-säkerhet kritisk?

APIer är inte bara mål för cyberkriminella på grund av deras utbredda användning, men även för att de ofta hanterar känslig information och är kritiska för affärsoperationer. Angripare använder sig av avancerade tekniker för att exploatera svagheter, vilket kan leda till dataintrång, tjänstenekningar och andra allvarliga incidenter.

Branschskillnader och framtida utmaningar

Fastlys forskning pekar även på skillnader i inställningen till API-säkerhet mellan olika branscher och länder. Intressant nog visar data att företag inom hårt reglerade sektorer, såsom finansindustrin, inte alltid prioriterar API-säkerhet så högt som man kanske skulle förvänta sig. Detta kan bero på en rad faktorer, inklusive budgetrestriktioner och brist på expertkunskaper.

Framåtblick

Medan utmaningarna är många, erbjuder den snabba utvecklingen inom AI och cybersäkerhet hopp om effektivare lösningar framöver. För företag och organisationer är det avgörande att hålla sig ajour med de senaste säkerhetstrenderna och teknologierna för att skydda sina system och, i förlängningen, sina digitala ekosystem.

Fastlys rapport understryker ett tydligt behov av ökad medvetenhet och investeringar i API-säkerhet. Genom att anta moderna säkerhetslösningar och strategier kan företag stärka sitt skydd mot de alltmer sofistikerade hot som företagen står inför idag.