I en nyligen genomförd granskning av Svenska Spel Sport & Casino AB har Spelinspektionen upptäckt allvarliga brister i företagets efterlevnad av spellagens omsorgsplikt. Detta har lett till att myndigheten beslutat att utfärda en varning samt en sanktionsavgift på hela 100 miljoner kronor till det statligt ägda spelbolaget.

Granskningen avslöjar brister

Spelinspektionens utredning fokuserade på hur Svenska Spel Sport & Casino AB skött sitt ansvar gentemot spelarna, särskilt de som visat tecken på överdrivet spelande. En av huvudpunkterna i granskningen var bolagets hantering av de tio kunder som hade förlorat mest pengar under den aktuella tillsynsperioden.

Resultaten visade att Svenska Spel inte hade agerat i enlighet med spellagens krav på omsorgsplikt. Lagstiftningen är tydlig med att spelbolag måste vidta åtgärder för att skydda spelare från spelmissbruk och erbjuda hjälp när det finns tydliga tecken på problematiskt spelande.

Omsorgsplikten enligt spellagen

Spellagens omsorgsplikt (14 kap. 1 §) är en central del av den svenska spelregleringen. Den syftar till att skydda spelare från de negativa konsekvenserna av spelmissbruk genom att ställa krav på spelbolagen att aktivt förebygga och motverka överdrivet spelande. Detta inkluderar att identifiera och agera på tecken på spelproblem hos sina kunder.

Svenska Spels bristfälliga agerande

Trots tydliga regler och riktlinjer konstaterade Spelinspektionen att Svenska Spel Sport & Casino AB hade misslyckats med att vidta adekvata åtgärder för att skydda sina spelare. Bolaget hade inte agerat proaktivt för att identifiera riskbeteenden eller erbjuda stöd och resurser för de som behövde hjälp att hantera sitt spelande.

Konsekvenser och framåtblick

Utöver varningen och den omfattande sanktionsavgiften, markerar beslutet ett tydligt budskap från Spelinspektionen om vikten av att efterleva spellagens bestämmelser. Det sätter också press på andra spelbolag att noggrant övervaka sitt ansvar gentemot kunderna och säkerställa att de följer lagens intentioner.

Svenska Spel Sport & Casino AB kommer nu att behöva se över och förbättra sina rutiner och system för att bättre efterleva omsorgsplikten. Det är avgörande att bolaget tar detta tillfälle i akt att stärka sina skyddsåtgärder och återvinna förtroendet från såväl kunder som myndigheter. Framtiden för spelindustrin i Sverige beror på en sund och ansvarsfull verksamhet som prioriterar spelarnas välbefinnande och säkerhet.

Hela beslutet kan läsas här.