Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Det är en uppgång från april då inflationstakten var 6,4 procent. Månadsförändringen från april till maj var 1,0 procent.
– Stigande livsmedelspriser bidrog starkt till inflationstakten, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Statistiknyhet från SCB 2022-06-14 8.00, Läs hela nyheten hos SCB

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 365,82 1,0 7,3
KPIF (1987=100) 239,65 1,0 7,2
KPIF-XE (1987=100) 222,10 0,9 5,4

  • Högsta inflationstakten enligt KPIF sedan december 1991
  • Prisökningarna fortsatte bland livsmedelsprodukterna i maj, främst för kött samt mjölk, ost och ägg
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 4,5 procent i april till 5,4 procent i maj

Högre livsmedelspriser i maj
KPIF steg med 1,0 procent från april till maj. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,2 procent.

Månadsförändringen för maj påverkades till stor del av prisökningar för livsmedel och alkoholfria drycker, där kött samt mjölk, ost och ägg ökade mest. Tomatpriserna som har ökat fem månader i rad, minskade i stället i maj. Utöver livsmedel hade prisökningar på el samt rekreation och kultur en positiv påverkan på månadsförändringen.

För maj månad har kläder, möbler samt restaurangbesök och hotellövernattningar ökat i pris. Prisökningarna motverkades av att dieselpriset var lägre under maj. Totalt sett har det varit många produkter som har bidragit med en positiv månadsförändring.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i maj 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 2,0 0,3
Kött (01.1.2) 4,4 0,1
Mjölk, ost och ägg (01.1.4) 3,5 0,1
Tomater (01.1.7) ‑28,3 ‑0,1
Kläder (03.1) 1,9 0,1
El (04.5.1) 4,1 0,2
Möbler (05.1) 2,6 0,1
Dieselolja (07.2.2) ‑3,9 ‑0,1
Rekreation och kultur (09) 1,4 0,2
Restauranger och logi (11) 1,7 0,1

Månadsförändringen i maj de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i maj 2022

Diagram, Månadsförändringen i april de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i maj 2022

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar
Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priser inom gruppen restauranger och logi brukar oftast öka under maj, vilket de har gjort varje år sedan 1997. Det brukar också ske en ökning av priserna för rekreation och kultur under maj med undantag för förra året. Prisökningar har även noterats för kläder och el de senaste tre åren.

Livsmedel och alkoholfria drycker har under de senaste tio åren oftast stått för mindre prisökningar i maj men ökade mer än vanligt i år. Möbler och dieselolja har historiskt sett varierat åt båda hållen under maj, vilket även gäller de senaste tre åren.

Bidrag till inflationstakten i maj
Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Detta är en uppgång från april då inflationstakten var 6,4 procent.

Ökade priser för livsmedel och alkoholfria drycker bidrog till en högre inflationstakt. Prisökningen från maj 2021 till maj 2022 var den största årsförändringen på 39 år när det kommer till livsmedel och alkoholfria drycker. Även ökade elpriser samt transportpriser där drivmedel och inköp av bilar ingår bidrog till årsförändringen.

Priserna steg för restaurangbesök och hotellövernattningar där logipriserna har ökat med nästan 28 procent senaste året. Det var även ökade priser för inventarier- och hushållsvaror, rekreation- och kultur samt diverse varor och tjänster. Inom boende var det ökade kostnader för nyttjande av bostaden samt hyreshöjningar för hyreslägenheter.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 5,4 procent i maj, vilket är en ökning jämfört med april då den var 4,5 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 8,8 1,2
Boende (0,4) 8,7 2,1
El (04.5.1) 33,6 1,1
Hyres- och bostadsrätter (04.S) 1,7 0,2
Egnahem: Nyttjande/Ägande av bostaden (04.x) 8,1 0,6
Bostadsrätt: Nyttjande av bostaden (04.y) 7,2 0,2
Inventarier och hushållsvaror (05) 10,3 0,7
Transport (07) 10,7 1,5
Bilar (07.1.1) 7,2 0,3
Drivmedel (07.2.2) 41,8 1,0
Rekreation och kultur (09) 4,1 0,5
Restauranger (11.1) 6,6 0,4
Logi (11.2) 27,8 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 4,2 0,3

Övriga mått på inflation
SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), maj 2022