I takt med att världen fortsätter att navigera genom pandemin, står vaccination mot covid-19 kvar som ett viktigt verktyg i kampen mot viruset. Inför våren 2024 har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sina rekommendationer för vaccination mot covid-19, med särskilt fokus på äldre och personer som erhåller dagliga omsorgsinsatser.

Fokus på äldre och sårbara grupper

Med början våren 2024 riktar Folkhälsomyndigheten särskild uppmärksamhet mot personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser. Dessa grupper rekommenderas starkt att ta en påfyllnadsdos av covid-19-vaccinet. Vaccinationerna planeras att erbjudas i regionerna huvudsakligen under april månad. Detta steg tas med hänsyn till den ökade risken för allvarlig sjukdom som covid-19 innebär för äldre och sårbara grupper.

God tillgång på vaccin

Tillgången på covid-19-vaccin betecknas som god, vilket möjliggör för regionerna att även tillhandahålla vaccinationer utanför de specifika rekommendationerna. Folkhälsomyndigheten understryker att de kommer att fortsätta tillhandahålla vaccinet utan kostnad till regionerna, för att säkerställa att alla som önskar kan få tillgång till vaccination.

Uppdaterade riktlinjer för övriga grupper

Folkhälsomyndigheten har också bedömt att övriga grupper inte behöver någon extra vaccindos under våren 2024. Detta beslut grundar sig på den befintliga immuniteten i befolkningen, framförallt hos de som redan vaccinerats och/eller haft covid-19. Trots detta poängterar myndigheten att det finns väl etablerade rutiner i regionerna för att tillhandahålla vaccinationer även till de som inte omfattas av de direkta rekommendationerna.

Säker hantering likt influensavaccinationer

Enligt Sören Andersson, enhetschef för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, kommer hanteringen av covid-19-vaccinationerna att likna den för influensavaccinationer. Detta innebär en smidig och tillgänglig process för alla som önskar vaccinera sig, även utanför de specifika målgrupperna.

Slutsats

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer för vaccination mot covid-19 under våren 2024 speglar en fortsatt strävan att skydda de mest sårbara i samhället samtidigt som man säkerställer tillgången på vaccin för alla som önskar det. Med en god planering och tillgång på vaccin, är Sverige väl förberett att fortsätta hantera utmaningarna som pandemin för med sig.