Rapporten World Payments Report 2020 visar att banker idag tvingas till snabb omställning trots ökande totalvolym av transaktioner. Omställningen drivs framförallt av ökad konkurrens och de nya risker som uppträder i samband med COVID-19. 

”COVID-19 har accelererat innovationshastigheten inom betalningslösningar. Vi har snabbt nått ett nytt normalläge där kunder förväntar sig digitala tjänster i toppklass. På kort tid har digitala betaltjänster som är snabba, smidiga och säkra för kunder att använda blivit en hygienfaktor”, säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent. Kontaktlösa betalningar och använding av digital plånböcker har ökat kraftigt. COVID-19 pandemin har också fortsatt ökat e-handelns tillväxt vilket bidrar till att förändra betalningslandskapet. Vi ser en utveckling där branschens visionärer nu gasar på den digitala transformationen, inte minst genom att samarbeta med nya nischade digitala aktörer som kan ha de pusselbitar som behövs för att skapa bättre tjänster i en smidigare organisation.”

Rekordökningen för den totala volymen av hanterade betalningar som noterades innan pandemin förväntas fortsätta, men i en takt som påverkas av det stigande beroendet av kontantlösa transaktioner och den dämpade global ekonomin. Rapporten förutser en sammanvägd global ökning för kontantlösa betalningstransaktioner på 12 procent för perioden 2019 till 2023. Mellan 2018 och 2019 var ökningen nära 14 procent, den högsta siffran under decenniet. Totalt utfördes över 708 miljarder transaktioner i världen. 2019 genomfördes nära 244 miljarder kontantlösa transaktioner i Asien-Stillahavsregionen. I och med det passerade regionen både Europa och Nordamerika när det gäller volymen av kontantlösa transaktioner. Ökningen förklaras av genomslaget för smarta mobiler, ökande e-handel, ökat användande av digitala plånböcker samt innovationer som betalningar via QR-koder i mobilen. På dessa områden sker utvecklingen snabbast i Kina, Indien och andra sydostasiatiska marknader (31,1 procents ökning)

Hårdnande konkurrens tvingar traditionella banker till utveckling
I takt med att kunder överger kontanter till förmån för digitala betalningslösningar vänder de sig också i större utsträckning till nya aktörer. Rapporten visar att många kunder idag använder betaltjänster som erbjuds av de stora teknikbolagen[1] (30 procent) och har använt någon betaltjänst från en utmanarbank[2] (50 procent). Vidare, fram till april 2020 uppgav fler än 38 procent av tillfrågade kunder att de provat en ny leverantör av betaltjänster under pandemins nedstängningsperiod. Internetbank och direktöverföring var och är fortfarande det betalsätt som

kunder föredrar, oaktat den globala hälsokrisen, enligt 68 procent av respondenterna. Kontaktlösa betalningar (tap-to-pay) är vanliga och var det betalsätt näst flest föredrar (64 procent). 48 procent av de tillfrågade säger sig föredra att använda en digital plånbok (inklusive QR-kodsbetalningar).

Alternativa betalsätt kan bidra till fortsatt ökning av kontantlösa betalningar i takt med att kunder söker snabba, bekväma och kundvänliga lösningar. Antalet kunder med digitala plånböcker förväntas stiga från 2,3 miljarder, 2019 till 4 miljarder, 2024. Det motsvarar halva världens befolkning. Osynliga, eller automatiska betalningsflöden av den typ som till exempel erbjuds via Amazon Go eller Uber förväntas nå en samlad tillväxt på 51 procent under perioden 2017 till 2022.

Ny teknik och samarbeten – hjälp för hantering av ökade risker kopplade till betalsystem
Den snabba utvecklingen mot fler och transformativa betalningslösningar medför att marknadens aktörer måste hantera ökade risker och utvidgad reglering inom flera områden av sin verksamhet. Tillfrågade beslutsfattare pekar ut risker inom områdena: cybersäkerhet (42 procent), lag och reglering (37 procent), operativa processer (35 procent) och för själva verksamheten (30 procent). Inom området cyberhot är det 87 procent av beslutsfattarna som anger en hög sannolikhet för att de kan vara sårbara för attacker från cyberkriminella som drar nytta av möjligheter som skapas av pandemin. Bland dessa sårbarheter finns cyberattacker, penningtvätt och pengar som används för att finansiera terrorism. Här sätter verksamheter sin tillit till teknik som kan hantera dessa nya risker.

För de som hanterar bolagens likviditet- och finansförvaltning medför pandemin ett ökat förlitande på digitala tjänster för att hantera riskhantering, uppkoppling, automatiserade betalningar, cyberhot och andra specifika B2B-utmaningar. Man vill se förbättrade möjligheter att nyttja system som medger API-lösningar, riskhantering och betalningar och uppföljningar i realtid.

Även om de tillfrågade beslutsfattarna inom banksektorn rankar innovation som påverkar kundupplevelsen som mest strategiskt viktigt för 2020 (79 procent) och digital transformation som nummer två (75 procent), så verkar en transformation av system för betalningslösningar oundviklig. Samarbeten kan vara ett sätt att hantera risker och osäkerhet som uppstår hos reglerande organ vid exempelvis den ökade efterfrågan på kontantlösa betalningar som blivit en följd av pandemin. Banker har idag två olika sätt att utveckla sin infrastruktur så att den hänger med och gör det möjligt att svara mot kundernas förväntningar inom digital utveckling. Det ena är att själv utveckla sina system med nya funktioner. Det andra är samarbeta med nya typer av aktörer som med sin annorlunda struktur medger snabb digital utveckling. I studien säger 60 procent av tillfrågade beslutsfattare inom banksektorn att samarbeten med externa bolag inom fler delar av värdekedjan kan hjälpa dem förstärka sitt totala erbjudande som del av ett ekosystem.

 

Metod
Årets World Payments Report har inhämtat data från 44 olika marknader i flera världsdelar. Sex regioner har definierats och använts för att illustrera makronivån. Dessa är Europa, Nordamerika, mogna marknader i Asien-stillahavsregionen, framväxande marknader i Asien, Latinamerika och MEA som grupperats utifrån kriterier som innefattar geografi, ekonomi och mognadsgrad för kontantlösa betalningssystem. Svar från fler än 8 600 konsumenter ingår i studien. Svar har också givits från 235 banker, fintech-bolag, betalningsbolag och andra leverantörer av betaltjänster. Utöver detta har 45 intervjuer genomförts med beslutsfattare inom samma sektorer, teknikbolag och återförsäljare inom handeln.

[1] I rapporten definierat som stora, multinationella teknikbolag. Till exempel: Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba, m.fl.

[2] Utmanarbanker definieras som nystartade banker som använder egna system och direkt konkurrerar med etablerade banker. Delvis genom att specialisera sig på områden där de traditionella aktörerna upplevs som svaga. Exempelvis: NuBank, Chime, and Monzo.