VD-intervju med Pernilla Jennesäter på Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag med verksamhet inom fysisk säkerhet och bevakning med målsättningen att vara en ledande aktör genom att leverera högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar. Enligt pressmeddelandet som publicerades förra veckan är syftet med nyemissionen att stärka balansräkningen och tillföra rörelsekapital för att skapa förutsättningar för en offensiv tillväxtresa med bibehållen lönsamhet.

Redan inför nyemissionen har Transfer genomfört åtgärder som förväntas ge kostnadsbesparingar om närmare 25 MSEK för 2023. Målet är att nå en organisk tillväxt om 20 procent årligen och uppvisa en positiv EBITDA 2023. 

Företrädesemissionen är en viktig finansiell grund för att nå dessa mål och skapa lägre skuldsättning för att möjliggöra utveckling av verksamheten med fokus på lönsam tillväxt. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera rörelsekapital för organisk tillväxt, lösa räntebärande lån och implementera potentiella förvärv. Pernilla Jennesäter betonar att företrädesemissionen är en möjlighet för befintliga aktieägare att delta i företagets tillväxtresa och att företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

Pernilla, ta oss igenom mer i detalj hur denna företrädesemission kommer att gynna bolaget.
-Företrädesemissionen genomförs främst för att finansiera den fortsatta tillväxten men också för att minska belåningsgraden, skapa en starkare finansiell plattform och därmed ett förbättrat kassaflöde. Vi lever i en tid där det blir allt mer kostsamt att finansiera sig med lånat kapital, genom nyemissionen kan vi betala av räntebärande skulder och stärka likviditeten. Sammantaget sätter det bolaget i en betydligt starkare finansiell situation som kommer att vara avgörande för Transfers framgång.

Vilka fördelar finns det med nyemissionen för befintliga aktieägare?
-Nyemissionen ger befintliga aktieägare en möjlighet att komma in till en attraktiv värdering genom sin företrädesrätt som aktieägare. Utöver detta kommer sannolikt likviditeten i aktien öka då fler aktier kommer finnas tillgängliga på marknaden. Min bedömning är dock att den allra största fördelen är att bolaget ges förutsättningar att växa lönsamt vilket kommer stärka värderingen framgent. 

Hur kommer kapitalet från nyemissionen att användas?
-Ungefär 60 procent av likviden ska användas som rörelsekapital för att kunna fullfölja den tillväxtplan som bolaget beslutat, med 30 procent kommer räntebärande skulder att amorteras av och ungefär 10 procent kommer att användas för att implementera potentiella förvärv i verksamheten.

Hur har du upplevt reaktionerna från marknaden?
-Den första reaktionen på en nyemission är ofta negativ, så också i vårt fall och kursen tappade väldigt mycket på nyheten. Vi upplever dock ändå att marknaden och aktieägarna förstår att det här behöver göras för bolagets bästa. Det finns aldrig ett bra läge att meddela om en nyemission men bolagets bedömning är att vi hellre gör det nu och står starka inför en omvärld som känns mer föränderlig och lynnig än på länge, än att behöva göra det i panik i ett senare läge. Sammantaget så upplever vi att marknaden och aktieägarna har förståelse för att vi gör det för bolagets bästa.

Hur ser ni på framtiden för företaget efter den här nyemissionen?
-Vi har kommunicerat våra finansiella mål och med denna aktivitet avklarad har vi alla förutsättningar att möta dessa. Alla som följt oss en tid vet att vi har vunnit många stora och viktiga affärer under 2022. När nu uppstarten av dessa är gjorda kan vi se en ökad lönsamhet i avtalen och fokusera på att utveckla tilläggsaffärerna. Vi står inför ett år där vi kan börja skörda frukterna av den fina orderingången och skapa värden för våra aktieägare.