En ny opinionsundersökning av Infostat visar att det finns ett starkt stöd bland svenska hushåll för sänkt moms på mat och sänkt skatt på arbete. Detta är förståeligt med tanke på den höga och snabbt stigande livsmedelskostnaden som har ökat med över 20 procent det senaste året, en utveckling som vi inte har sett sedan 1950-talet. Livsmedelsproducenternas kostnadsökningar har också varit högre än de prishöjningar som konsumenterna har mött i handeln.

Orsakerna till dessa högre livsmedelskostnader är flera, men den starkaste faktorn är den svaga kronkursen. Den svenska kronan har tappat 12 procent mot den amerikanska dollarn och 7 procent mot Euron sedan början av 2022. Det har ökat livsmedelsföretagens inköpskostnader från utlandet, vilket sedan inneburit högre kostnader i handeln.

Infostats undersökning visar att 80 procent av hushållen vill se sänkt moms på livsmedel och 50 procent av de svarande förordar sänkt inkomstskatt som ett sätt att få mer pengar i plånboken. Sänkt matmoms kan ha en direkt reducerande effekt på matpriserna i handeln och sänkta anställningskostnader kan få ner matpriserna indirekt genom lägre produktionskostnader.

– De efterfrågade åtgärderna är högst förståeliga eftersom det kan sänka hushållens höga och snabbt stigande livsmedelskostnader samt ge mer pengar i plånboken. Sänkt moms kan ha en direkt reducerande effekt på matpriserna i handeln. Därtill kan sänkta anställningskostnader få ner matpriserna indirekt genom lägre produktionskostnader, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Det är dock viktigt att notera att eventuella pristak eller regleringar för vissa varugrupper inte är rätt väg att gå och kan på sikt slå sönder en fullt fungerande marknad. Det är naturligt att det finns ett starkt stöd för lägre matpriser, men erfarenheterna av just prisregleringar gynnar sällan konsumenterna i slutändan.

Regeringen behöver ha is i magen och våga ge besked om strukturella reformer som sänkt skatt på arbete som gynnar såväl företagen som folket. Det vore också klokt att skjuta på beslutet om höjd arbetsgivaravgift för unga personer på framtiden. På så sätt kan man minska kostnaderna för att anställa och ge mer i plånboken för hårt pressade hushåll. Sänkt skatt på arbete och strukturella reformer är rätt väg att gå för att minska livsmedelskostnaderna på ett hållbart sätt.