Nordea rapporterade stark lönsamhet under första kvartalet 2023 trots fortsatt svag ekonomisk aktivitet och ytterligare räntehöjningar.

Intäkterna ökade med 19 procent och rörelseresultatet ökade med 34 procent på årsbasis till 1 480 miljoner euro. Nordeas affärsvolymer ökade drivet av utlåning till företag, medan bolånevolymerna mattades av i alla länder under kvartalet men förblev positiva. Nordea fortsatte att öka sin andel av inlåningsmarknaden, särskilt bland storföretagen, medan det förvaltade kapitalet minskade med 7 procent på årsbasis. Bankens kreditportfölj är väl diversifierad mellan länder och sektorer och kreditförlusterna var låga. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell och strävar efter att förbättra lönsamheten och räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent under 2023. Nordea har en sund riskprofil och stark kreditkvalitet och står väl rustad att klara ett läge med makroekonomisk osäkerhet och instabila finansmarknader.

Nordeas VD Frank Vang-Jensen är nöjd med bankens prestation under det första kvartalet 2023 och betonar bankens motståndskraftiga affärsmodell, sunda förhållningssätt till finansiella risker, starka balansräkning och höga lönsamhet, som gör banken till en trygg och stark partner för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Nordeas kärnprimärkapitalrelation är en av de bästa i Europa och det nya aktieåterköpsprogrammet, som omfattar 1 miljard euro, påbörjas den 28 april 2023. Nordea är fast beslutet att nå sitt finansiella mål till 2025 och strävar efter att förbättra sin lönsamhet och öka sin operativa effektivitet och kapitaleffektivitet. I osäkra tider efterfrågar kunderna trygghet och tillförlitlighet, och Nordea är redo att möta denna efterfrågan genom att fortsätta leverera på sina tre huvudprioriteringar: att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att öka den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.