För första gången sedan 2011 har det skett en ökning av viljan att växa bland små och medelstora företag. En ny undersökning visar att tre av fyra företag i Sverige uttrycker en önskan om att expandera, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med föregående år.

Trots den ökade osäkerheten, hög inflation och ekonomisk inbromsning finns det fler små och medelstora företag som strävar efter tillväxt. Enligt en undersökning från Tillväxtverket, som undersöker företagens villkor och verklighet, uppger tre av fyra företag att de vill växa genom att öka sin omsättning och antalet anställda. I hotell- och restaurangbranschen är viljan att växa särskilt stor, med 95 procent av företagen som svarar att de vill expandera.

– Resultaten visar på en imponerande motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Att fler företag har en vilja att växa är positivt för näringslivet och har en stor betydelse för Sveriges ekonomi. Detta tyder framför allt på en tro på framtiden i en utmanande situation med svåra ekonomiska förutsättningar, säger Tor Desax, analytiker vid Tillväxtverket.

Även om företagen visar både optimism och pessimism inför framtiden, med en ökande vilja att växa, förväntar de sig samtidigt lägre lönsamhet och vinst. Jämfört med 2020 är det färre företag som tror att lönsamheten kommer att öka inom de kommande tre åren, men fler som tror att omsättningen kommer att öka.

Framförallt inom vissa branscher fortsätter kompetensförsörjning att vara den största utmaningen för tillväxt. Drygt tre av tio företag rapporterar att bristen på kompetens är ett stort hinder. Dock varierar hindergraden mellan olika branscher, och skillnaderna mellan branscherna är större nu än vid förra mätningen 2020.

Inom tillverknings- och transportsektorn, byggsektorn, hotell- och restaurangbranschen samt fastighetsservice- och uthyrningsbranschen finns de största utmaningarna med kompetensförsörjningen. Här uppger fyra av tio företag att det är det främsta hindret för tillväxt.

Om undersökningen

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning som genomförs var tredje år. Resultat från undersökningen kommer att publiceras löpande under 2023. Den fullständiga rapporten publiceras i september 2023.

  • Enkäten har skickats till cirka 22 000 små och medelstora företag (0-249 anställda). Drygt 6 600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.
  • Undersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
  • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
  • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.