Sensec förvärvar norska säkerhetsbolaget Bertel O Steen Airport Solutions. Den fasta köpeskillingen av förvärvet uppgår till 30 miljoner norska kronor, vidare finns en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 9 miljoner norska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Sensec är en av de aktier som ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie. Avsiktsförklaring är sedan tidigare meddelat. Marknaden reagerade positivt på beskedet och aktien ökade med ca 10 % direkt vid pressmeddelandet.

Köpet finansieras till hälften genom banklån och resterande från egen kassa.

Bertel O Steen Airport Solutions är en helhetsleverantör av säkerhetsutrustning såsom bagageröntgen, metalldetektorer och annan detektions- och spårningsutrustning. Utöver detta har bolaget även en servicefunktion samt en egenutvecklad IT-plattform riktad mot styrsystem för bland annat bagage- och posthantering.

För 2019 omsatte Bertel O Steen Airport Solutions cirka 51 miljoner norska kronor, med ett resultat före skatt om drygt 2 miljoner norska kronor.

“Prognosen för 2020 är försämrad jämfört med 2019 på grund av covid-19. Sensec estimerar att den sammanslagna gruppen till och med Q3 2020 skulle konsoliderat ha omsatt cirka 73 miljoner kronor, med en ebitda om cirka 4 miljoner kronor”, heter det.

Bertel O Steen Airport Solutions prognostiserade nettointäkter och justerat ebitda för 2021 är beräknad till cirka 70 miljoner norska kronor respektive cirka 2,5 miljoner norska kronor. Sensec Holding lämnar ingen prognos för 2021 men förväntar sig att förvärvet kommer resultera i ett antal synergier med kraftigt förbättrad bruttomarginal samt ökade tillväxtmöjligheter.

Köpeskillingen är uppdelad i fyra delbetalningar. Vid tillträdet av aktierna, som enligt avtalet sker den 31 januari 2021, görs den första delbetalningen om 20 miljoner norska kronor. Den andra delbetalningen om 2,5 miljoner norska kronor görs i augusti 2021, den tredje om 7,5 miljoner görs i januari 2022. Utöver detta kan en rörlig del tillkomma om som mest 9 miljoner norska kronor, denna är villkorad av ett antal specifika affärshändelser.

Delbetalning ett, två och tre kommer till hälften finansieras genom banklån i Swedbank. Räntan är avtalad till 3,75 procent och amorteringen sker över fyra år. Övrig del finansieras ur egen kassa.