Aros Bostadsutveckling AB har tecknat bindande avtal rörande förvärv av 1 505 byggrätter från ALM Equity, i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerats i maj 2022. Aros Bostads projektportfölj uppgår efter förvärvet till 6 541 byggrätter med 14 projekt i pågående produktion och bolaget blir därmed en av de största bostadsutvecklarna i Storstockholm. Köpeskillingen uppgår till 1 465 miljoner kronor som betalas genom en apportemission, vilken medför att ALM Equity blir ny storägare i Aros Bostad.

Byggrättsportföljen som förvärvas från ALM Equity motsvarar 34 projektmöjligheter om totalt cirka 180 000 kvadratmeter BTA i olika skeden, vilka kompletterar Aros Bostads befintliga byggrättsportfölj avseende geografi och produkt. Förvärvet innebär att sju nya marknader adderas till Aros Bostads byggrättsportfölj, vilken efter köpet omfattar 19 kommuner i Storstockholm. Av de tillkommande byggrätterna är 119 bostäder under pågående produktion, fördelat på fem utvecklingsprojekt. 35 procent av byggrätterna har lagakraftvunnen detaljplan och bedömningen är att det finns möjlighet att starta produktion om ytterligare cirka 300 bostäder under det kommande året.

Köpeskillingen för byggrättsportföljen uppgår till 1 465 miljoner kronor, motsvarande en ägarandel om cirka 35 procent av det utökade bolaget. Betalning sker i två steg, genom apportemission av 9 942 470 stamaktier till en kurs om 60 kronor per aktie motsvarande cirka 17 procent av aktiekapitalet och apportemission av 2 953 161 preferensaktier till en kurs om 86 kronor per preferensaktie samt 5 126 923 konvertibler som ska växlas till stamaktier under 2023 i samband med beräknat tillträde. Därefter erläggs köpeskilling med 5 126 924 konvertibler som ska växlas till aktier under 2024 för ett fåtal av projekten i samband med tillträde vartefter förutsättningar för att överlåta dessa har uppfyllts. Konvertiblerna har en konverteringskurs om 60 kronor per stamaktie. I syfte att förbättra likviditeten i Aros Bostads aktie har ALM Equity förbundit sig att verka för en ägarspridning genom utdelning till sina aktieägare vilket påbörjas vid tillträde.

I samband med affären övergår ett tiotal medarbetare, som arbetat med de aktuella projekten hos ALM Equity, till Aros Bostad. Avtalet är villkorat av erforderliga myndighetstillstånd, stämmobeslut i Aros Bostad och godkännande av finansiärer. Tillträde är planerat till slutet av tredje kvartalet.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
Förvärvet är helt i linje med affärsplanens mål om en bredare geografi och fler småhusbyggrätter, vilket är en produkt med fortsatt stark efterfrågan och kortare genomförandetid jämfört med flerbostadshus. Aros Bostad har genomfört en kraftig expansion under de senaste åren och ambitionen är att fortsätta vår tillväxtresa med bibehållet starkt resultat, nu utifrån positionen som en av Storstockholms största bostadsutvecklare. Vi ser fram emot att få välkomna både nya kompetenta medarbetare och en ny kunnig storägare till vår verksamhet.”

Joakim Alm, VD ALM Equity:
“Överenskommelsen med Aros Bostad skapar ytterligare ett noterat innehav i ALM Equitys bolagsbyggande. Aros Bostad har historiskt varit framgångsrika och kompletterat med byggrättsportföljen som tillförs och med ALM Equity som aktiv ägare så är förutsättningarna goda för fortsatt värdetillväxt. Vi ser fram emot att vara en engagerad och ansvarsfull ägare som bidrar till att utveckla och växa Aros Bostad ytterligare.”