Efter katastrofrapporten – Viaplay tar in 4 miljarder kronor

Tv- och streamingbolaget Viaplay meddelade på fredagsmorgonen att bolaget tar in 4 miljarder kronor genom dels en riktad nyemission till storägarna och en företrädesemission. Teckningskursen är satt till 1 krona per B-aktie vilket väntas resultera i en väsentlig utspädning av befintliga aktier. Detta efter att den senarelagda kvartalsrapporten visade på en rörelseförlust på över 7,4 miljarder kronor för årets första nio månader.

Kapitalanskaffning genom riktad nyemission och företrädesemission

Viaplay, det framstående svenska tv- och streamingbolaget, har nyligen tillkännagett en kapitalanskaffning på hela 4 miljarder kronor. Denna kapitalinjektion är en kombination av en riktad nyemission på 3,1 miljarder kronor riktad till bland annat storägarna Canal+ och PPF, samt en företrädesemission på 0,9 miljarder kronor, där Nordea Fonder avser teckna sin andel.

Det mest uppseendeväckande i denna kapitalanskaffning är den låga teckningskursen per aktie av serie B, som är satt till 1,0 kronor. Denna prisnivå förväntas leda till en avsevärd utspädning av befintliga aktier, vilket innebär att nuvarande aktieägare kommer att få sina befintliga ägarandelar reducerade.

Skuldreducering och förlängd förfallotid

Utöver kapitalanskaffningen kommer Viaplay att genomföra en nedskrivning av sina skulder med 2 miljarder kronor samtidigt som förfallotiden för skulderna förlängs. En del av nedskrivningen, närmare bestämt 500 miljoner kronor, kommer att omvandlas till 500 miljoner nya aktier i bolaget. Detta innebär att en del av skulderna kommer att omvandlas till aktieägande, vilket kan ha långsiktiga konsekvenser för bolagets kapitalstruktur.

Avhopp från baltiska och polska marknader

Utöver kapitalanskaffningen och skuldhanteringen meddelar Viaplay även att de har planer på att lämna de baltiska och polska marknaderna under sommaren 2025. Denna strategiska beslut har sannolikt att göra med bolagets ambition att fokusera på mer lönsamma och strategiskt viktiga marknader.

Utmaningar och förändringar

Simon Duffy, tillförordnad styrelseordförande för Viaplay, kommenterade bolagets beslut och utmaningar. Han påpekar att dagens kapitalanskaffning och åtgärder är en följd av att många av de tidigare investeringarna i bolaget inte har levererat som planerat. Detta beror delvis på att flera affärsmodeller inte har varit lika framgångsrika som förväntat.