Zesec of Sweden genomför besparingsprogram – ska minska rörelsekostnader med 25 %

Zesec of Sweden genomför omfattande besparingsåtgärder i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra kassaflödesutsikten. Bland åtgärderna ingår minskade utvecklingskostnader, sänkta kostnader för Bolagets ekonomifunktion och sänkta overheadkostnader. Sammantaget uppskattas besparingsåtgärderna medföra en reduktion av rörelsekostnader om cirka 25 procent.

Minskade utvecklingskostnader är hänförliga till omförhandling av avtal med externa teknikutvecklare och innebär en kostnadsreduktion för Bolagets teknikområde om cirka 40 procent. Besparingen planeras verkställas fr.o.m. 1 november 2022. Kostnader för Bolagets ekonomiavdelning förväntas minska med cirka 15 procent och planeras verkställas fr.o.m. 1 september 2022. Vidare planeras overheadkostnaderna att sänkas med cirka 15 procent från och med 1 september 2022. Totalt över hela linjen förväntas besparingsåtgärderna minska Bolagets rörelsekostnader med cirka 25 procent.

– Zesec har under 2021 och YTD 2022 investerat kraftigt i bolagets produkter och tjänster som en del av den expansionsplan vilken togs fram under 2021. Många av de här investeringarna har varit engångsposter för att effektivisera verksamheten vilket vi nu skördar frukterna av. Besparingsåtgärderna är en naturlig del i processen där vi på ett framgångsrikt sätt lanserat bolagets expansionsplan samt ökat operationell effektivitet. Bolaget har ett ansvar mot aktieägarna att löpande se över såväl tillväxtfrämjande som kostnadsbesparande åtgärder vilket vi kommer fortsätta med, säger Magnus Gilborne, VD på Zesec.