VIX är en förkortning för “Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index” och indexet skapades av CBOE under tidigt 90-tal. Indexet är även känt som skräckindexet eftersom det återspeglar nivån av “skräck” eller “rädsla” bland investerarkollektivet och avslöjar marknadens förväntningar på volatilitet ur ett kortare tidsperspektiv. Indexet beräknas i realtid och deriveras från optionspriserna på S&P 500, med andra ord påvisar VIX den implicita volatiliteten för S&P 500 för de kommande trettio dagarna. 

Volatilitet är ett mått på variationen i priset för en tillgång över tid och är därmed även ett bra mått på risk. Högre volatilitet indikerar att en investering har större möjlighet att fluktuera i pris, vilket innebär att den förväntade vinsten eller förlusten tenderar att bli större jämfört med investeringar som påvisar lägre förväntad volatilitet.

VIX sedan 1990 (Klicka på bilden för större format)
VIX sedan 1990 (Klicka på bilden för större format)

Generellt sett anses värden över 30 signalera ökad volatilitet från ökad osäkerhet, risk och investeraroro. Värden under 20 motsvarar vanligtvis mer stabila, mindre stressiga perioder på marknaderna.

Investerare bör övervaka VIX eftersom höga nivåer indikerar ökad osäkerhet och volatilitet på marknaden, vilket kan vara ett tecken på att en korrigering eller marknadskrasch är på väg. Låga nivåer indikerar emellertid att marknaden är stabil och att risken för stora rörelser i priserna är mindre. Att övervaka VIX kan hjälpa investerare att göra bättre beslut kring investeringar baserat på deras risktolerans och investeringsstrategi.

VIX bör övervakas oavsett om investeraren har exponering mot S&P 500 eller om den äger aktier på andra marknader, exempelvis europeiska aktier. Det beror på att VIX i har en tendens att lämna ringar på vattnet. Med andra ord så kan man säga att om VIX indikerar hög förväntad volatilitet korrelerar det ofta med förväntad volatilitet på andra geografiska aktiemarknader.

Slutligen är indexet bra för att skapa sig en mer nyanserad bild för hur sentimentet kan tänkas att förändras ur ett kortare perspektiv. Om man vill djupdyka i vilken hastighet som sentimenten förväntas att förändras i fyller VVIX en bättre funktion. VVIX mäter nämligen volatiliteten på VIX som i sin tur utgår från indexoptioner (S&P 500).