Vad är meningen med optioner?
Noterade bolag använder ofta teckningsoptioner som ett “socker” i en IPO exempelvis så kan optioner ingå i en Unit, exempelvis kan en Unit vara en aktie + 2 teckningsoptioner. Men det är inte bara attraktivt för bolaget av den anledningen. När tiden för inlösen kommer så har bolaget en säkrad finansiering utan att behöva basunera ut en nyemission som har en förmåga att skrämma många investerare. Så länge inlösenpriset är lägre än marknadspriset så kommer optionerna att omvandlas till aktier till priset av inlösenvärdet.

Hur fungerar en teckningsoption?
En teckningsoption ger innehavaren rätt att vid en viss tid, teckna aktier till en given kurs. Villkoren för optionen ska vara väl definierade, inlösenperiod och inlösenpris.
För att få önskad effekt av att ställa ut optioner bör den vara handelsbar, det vill säga noterad på en handelsplats.

Wall Street Option Trading

Vilka risker är förenade med optioner?
Innehavaren av en option riskerar aldrig mer än vad innehavaren har betalat för den. Utställande bolag å sin sida har en oändlig risk i att behöva emittera nya aktier till en lägre kurs än vad som råder vid inlösentillfället, å andra sidan så innebär det i så fall att aktien haft en positiv utveckling och som tidigare nämnt kan man emittera nya aktier utan att behöva göra en nyemission. Vi kommer senare att ta upp risker med att investera med hävstång. Den stora risken för investeraren är självklart att inlösenpriset är högre än marknadspriset på aktien, då är optionen värdelös.

Att utnyttja diskrepans mellan aktiekurs och optionskurs
Om vi utgår från att båda instrument är noterade på en handelsplats, så är det nästan uteslutande mer handel i själva aktien än i optionerna. Anledningen är främst att det är väldigt många fler som förstår aktier än optioner. Aktien är mer likvid eftersom det är mer handel där och optionen riskerar man att bli sittande med då handeln är lägre.
Realvärdet eller balansvärdet på en option är enligt formeln marknadsvärde på aktien minus inlösenpris, alltså, om en aktie står i 10,00 SEK och inlösenpriset är 4,00 SEK så är balansvärdet 6,00 SEK. Enligt den formeln är det dock nästan aldrig prissatt på optionerna, det skulle bli ett nollsummespel. Vi kan ta ett räkneexempel från en av våra fokusaktier, QuickBit och från dagens handel.
QuickBit har en teckningsoption till handel som heter “TO1”. Inlösenpriset är 3,20 SEK och inlösenperioden är december 2020. På onsdagen stängde aktien på 10,54 SEK. Således borde realvärdet på optionen vara 10,54 – 3,20 = 7,32 SEK, men just innan stängning handlades optionen för 7,10 SEK (sista avslut 7,30 SEK så det var väldigt nära balans). Ofta är diskrepanserna mycket större än så och det finns goda möjligheter för den vakne att få optioner till ett bättre pris än aktien.
Innan du gör en investering i en aktie som har en kopplad option, var säker på att ha kollat om du kan få optionen billigare, nu har du formeln, den är enkel.

Att investera i optioner med hävstång
För att göra det enkelt så använder vi samma aktie och samma ingångsvärden som ovan.
Låt säga att du har 100 000 SEK som du vill investera i QuickBit.
Om du köper aktier för summan får du 9 487 aktier.
Om du istället köper optioner får du 13 699 st optioner.
Vid inlösen står aktien i 14,00 SEK.
Säljer du då dina 9 487 aktier får du 132 818 SEK, en vinst på 32 818 SEK.
Om du löser in dina optioner behöver du först betala inlösen på dina optioner till bolaget, 13 699 * 3,20 SEK = 43 836 SEK.
Därefter säljer du dina nya aktier för 14,00 SEK per aktie och får ut 13 699 * 14 SEK = 191 786 SEK.
191 786 SEK – inköp av optioner 100 000 SEK – inlösen 43 836 SEK = 47 950 SEK kvar.
Med samma insats och samma kursutveckling har du då tjänat 47 950 SEK- 32 818 SEK = 15 132 SEK på att välja optioner i stället för aktier.
Enkelt!

Var vaksam innan inlösen
Om det är lugn handel innan i optionen så ökar omsättningen dramatiskt när det närmar sig inlösen, i synnerhet om marknadspriset är i närheten av inlösenpriset. Ingen vill sitta med optioner med ett högre inlösenpris än man kan köpa aktien för på marknaden. Var beredd på att både optionerna men även de vanliga aktierna kommer att få en lite slagig handel när det närmar sig inlösen.