Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), som publiceras för första gången idag, har sex av tio svenska hushåll bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde. Detta innebär att majoriteten av hushållen har en relativt hög belåningsgrad, vilket kan påverka deras ekonomiska situation och amorteringskrav.

Tre av tio hushåll hamnar över den övre amorteringsgränsen

Tre av tio hushåll i Sverige har en belåningsgrad på 70 procent eller mer av bostadens värde, vilket innebär att de hamnar över den övre amorteringsgränsen. Samtidigt visar statistiken att fyra av tio hushåll har en belåningsgrad som är lägre än 50 procent, vilket ger dem större ekonomisk flexibilitet. Anton Bratt, nationalekonom på SCB, förklarar att 8 procent av hushållen har en mycket hög belåningsgrad på 85 procent eller mer baserat på aktuell marknadsvärdering.

Statistiken bakom belåningsgraden

SCB har sedan mars 2023, på uppdrag av Riksbanken, samlat in uppgifter om hushållens belåningsgrad. Belåningsgraden definieras som storleken på ett bolån dividerat med värdet på bostaden. Till exempel, ett bolån på 1,6 miljoner kronor för en bostad värd 2 miljoner kronor ger en belåningsgrad på 80 procent.

Belåningsgraden påverkar hur mycket hushåll behöver amortera på sina bolån. För belåningsgrader över 50 procent men under 70 procent är den årliga amorteringen 1 procent av lånebeloppet. Om belåningsgraden överstiger 70 procent ökar amorteringen till 2 procent av lånebeloppet årligen.

Ränteskillnader baserade på belåningsgrad

Statistiken från SCB visar också att belåningsgraden påverkar vilken ränta hushållen får på sina bolån. Hushåll med en belåningsgrad på mellan 70 och 85 procent har i snitt en ränta som är 0,09 procentenheter högre än hushåll med en belåningsgrad på mellan 50 och 75 procent.

Utvecklingen av belåningsgrader

Även om statistiken bara sträcker sig från mars 2023, har det noterats att andelen hushåll med en belåningsgrad under 50 procent har minskat från 42 procent i mars 2023 till 40 procent i april 2024. Detta indikerar att hushållens belåningsgrad i förhållande till bostadens värde har ökat under det senaste året.

Jämförelse mellan nya och existerande bolåneavtal

Den nya statistiken gör det möjligt att jämföra belåningsgraden för nya bolåneavtal med samtliga bolåneavtal. I april 2024 hade 39 procent av de nya bolåneavtalen en belåningsgrad på över 70 procent, jämfört med 29 procent av alla bolåneavtal.

Fakta om statistiken

Statistiken om belåningsgrad för hushållens bolån bygger på en urvalsundersökning och data från banker och andra monetära finansinstitut (MFI). Den slutgiltiga urvalsgruppen bestäms av Riksbanken och inkluderar samtliga bostadsinstitut samt större svenskägda banker och finansbolag.

Belåningsgraden beräknas utifrån aktuell marknadsvärdering av bostäder, vilket skiljer sig från den amorteringsgrundande belåningsgraden. I statistiken inkluderas även skillnader i räntenivåer för olika belåningsgrader. I april 2024 uppgick hushållens totala lån till 4 935 miljarder kronor, varav 4 081 miljarder kronor var bostadslån.