I april 2024 uppmättes en inflationstakt enligt Konsumentprisindex (KPI) på 3,9 procent, vilket visar en minskning från mars då inflationstakten låg på 4,1 procent. Månadsförändringen från mars till april var 0,3 procent enligt samma index. För Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) låg inflationstakten i april på 2,3 procent.

Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, förklarar att minskningen främst beror på avtagande effekter av ökade räntekostnader för bolån.

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE

Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
KPI (1980=100) 415,50 0,3
KPIF (1987=100) 261,21 0,3
KPIF-XE (1987=100) 245,49 0,4

Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 1,8 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Hyrorna för hyreslägenheter ökade i april, medan elpriserna var lägre, vilket är typiskt för månaden. Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi var 2,9 procent i april, oförändrat från mars.

Lägre elpriser

April månads förändringar påverkades mest av höjda priser inom rekreation och kultur där bokpriserna steg efter föregående månads rea. Restaurang- och logibesök noterade även prisökningar.

Det var också hyreshöjningar för hyreslägenheter samt ökade kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem. Månadsförändringen dämpades något av lägre elpriser och minskade fruktpriser.

Tabellen visar månadsförändringar och bidrag till KPI för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i april 2024. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Benämning (Coicop) Månadsförändring, procent Bidrag, månadsförändring KPI, procentenheter
Frukt (01.1.6) -5,2 -0,1
El (04.5.1) -3,2 -0,1
Hyreslägenhet: Hyra (04.S.1) 1,2 0,1
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 0,6 0,1
Rekreation och kultur (09) 0,7 0,1
Restauranger och logi (11) 1,0 0,1

Bidrag till inflationstakten i april

Inflationstakten i april påverkades framför allt av högre boendekostnader, högre hyror och avgifter för bostadsrätter bidrog till inflationen. Dessa ökningar dämpades av lägre elpriser.

Kläder, restaurangbesök samt rekreation och kultur har gått upp i pris de senaste 12 månaderna. Höjda priser inom hälso- och sjukvård samt för diverse varor och tjänster bidrog också, medan lägre drivmedelspriser hade en dämpande effekt.

Inflationstakten enligt KPIF, som inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 2,3 procent i april. Inflationstakten exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var också 2,9 procent i april.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPI

De varor och tjänster som mest påverkade inflationstakten i april 2024 inkluderar boendekostnader, kläder, restaurangbesök, rekreation och kultur. Dessa bidrog till att hålla inflationstakten hög, medan prisnedgångar på el och drivmedel dämpade den totala inflationstakten.

Källa: SCB