Även i en tid av ränteuppgång, försämrad lönsamhet inom lantbrukssektorn och globala oroligheter har det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige ökat med 13,8 procent under 2023. Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av jord och skog, sammanställer försäljningar och ger en inblick i marknadsläget.

Lantbrukssektorn och prisutveckling – en komplex bild

Efter ett lönsamt år 2022 har lantbruksföretagarna upplevt en försämrad lönsamhet under 2023. Kraftig nederbörd, sjunkande priser på produkter och volatila priser på insatsvaror har påverkat framför allt växtodlare. Trots detta har prisbilden för åkermark i Sverige ökat, och färre försäljningar har skett på öppna marknaden jämfört med tidigare år.

Östgötaslätten: Stabilitet trots färre försäljningar

På Östgötaslätten har prisbilden varit stabil under 2023, trots färre försäljningar. Åkermarken som har sålts har inte påverkats av någon större prisnedgång, och de som har investerat i åkermark i området har ofta varit stora och framgångsrika lantbrukare med långsiktiga investeringsmål.

Västgötaslätten: Kraftig prisuppgång och marknadsstyrka

I Skaraborg med omnejd, särskilt kring Västgötaslätten, har marknaden varit stark. Åkermark med bra arrondering har sålts för höga köpesummor, och erfarna lantbrukare med ackumulerat kapital har varit drivande faktorer. Ränteläget har haft mindre påverkan i detta område.

Skåne: Stabilitet och fortsatt efterfrågan

I Skåne har efterfrågan på åkermark varit stor, och prisbilden har varit överlag stabil. En ökning av jordbruksarrenden och högre krav från banker gällande egen insats för tillköp av åkermark har observerats, men efterfrågan förblir hög.

Framtidsutsikter och färdeutveckling

Ludvig & Co ser åkermarkens framtid positivt, särskilt sett i ett långsiktigt perspektiv. Trots tillfälliga års prisnedgångar, tros värdet öka över tid. Efter coronapandemin och globala oroligheter har betydelsen av att säkerställa matproduktion för Sveriges medborgare blivit en central fråga, vilket kan påverka efterfrågan och värdeutveckling på åkermark i det längre perspektivet.