Det är ingen hemlighet längre att innovativa företag kan säkra finansieringsmöjligheter, utvidga samarbeten och skapa värden genom att skydda sina immateriella rättigheter (IP). Men hur påverkar innehavet av immateriella rättigheter företagens resultat? Det förklarar Wistrands Advokatbyrå i ett pressmeddelande.

I februari 2021 publicerade den europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) tillsammans med den europeiska patentmyndigheten (EPO) en rapport (se här) som analyserar immaterialrättigheternas roll för företagens ekonomiska resultat.

Rapporten gör en djupgrävning genom att analysera ett representativt urval av över 127 000 europeiska företag från alla EU-länder (plus Storbritannien eftersom studien avser perioden 2017 – 2019). Det i rapporten använda ekonometriska tillvägagångssättet gör det möjligt att isolera effekten av immateriella rättigheter från andra faktorer såsom storleken på ett företag eller de länder och branscher där företag är verksamma. Den mot denna bakgrund framtagna statistiken visar bl.a.

  • att omsättningen per anställd hos företag som äger IP-rättigheter (patent, varumärken och/eller design – nationella eller EU-registreringar) är i genomsnitt 20 % högre än hos företag utan IP-portfölj, och
  • att företag som äger immateriella rättigheter betalar i genomsnitt 19,3 % högre löner än företag som inte gör det.

Rapporten visar dessutom att en signifikant andel av de företag som ingick i analysen (91,2 %) inte innehar patent, varumärken och/eller designrättigheter och att det finns fler små och medelstora företag (SME) än stora företag bland dessa företag som inte äger några IP-rättigheter (bara 8,7 % av SME äger någon av dem förutnämnda IP-rättigheterna jämfört med 55,6 % av de stora företagen).

Rapporten bekräftar således den positiva kopplingen mellan IP-ägandet och ekonomiskt resultat. Även om färre än 9 % av de europeiska SME litar på immateriella rättigheter verkar denna delmängd av företag generera 68 % högre omsättningar per anställd än SME utan IP-portföljer. En kombination av IP-rättigheter verkar dessutom vara särskilt gynnsamt för SME jämfört med ägandet av endast en IP-rättighet.

Rapporten ska inte tolkas som bevis för att företagens användning av sina immateriella rättigheter automatiskt kommer att leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat eftersom rapporten även tillåter en tolkning varefter ett förbättrat ekonomiskt resultat leder till en större IP-portfölj. Det finns dock i vart fall en betydande potential, särskilt när det gäller små och medelstora företag, att bygga upp en IP-strategi och att registrera rättigheterna till de immateriella tillgångar som företagen äger.